Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ


9.jpg

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :    Άννα Παπαδοπούλου (η Μάνα του στρατιώτη).              Στις 16/4/1924 η Άννα Παπαδοπούλου η «Μάννα του Στρατιώτη» (αδελφή του Παύλου Μελά), έστειλε μια επιστολή στον Πλαστήρα που έλεγε μεταξύ των άλλων:
 
 «……Δεν υπάρχει λόγος να ομιλήσω περί των εξαιρέτων στρατιωτικών αρετών του Αρχηγού, ούτε περί της φλογεράς αυτού φιλοπατρίας και της ιδεώδους αυταπαρνήσεως. Θέλω μόνον να εξάρω την πολιτικότητα, την οποίαν επέδειξεν υπό περιστάσεις, αίτινες έθηκαν πολλάκις εις τραγικήν δοκιμασίαν την στρατιωτικήν του ψυχήν.

« Ήρθεν επικεφαλής της Επαναστάσεως του Σεπτεμβρίου του 1922 εις Αθήνας με την ελπίδαν όχι μόνον να προλάβη τας απειλουμένς περαιτέρω καταστροφάς, αλλά και να σώση την ράκην.

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Άννα Παπαδοπούλου γνωστή και ως "Μάνα του Στρατιώτη", αδελφή του μακεδονομάχου Παύλου Μελά.  
Αλλ η Ανατολική Θράκη είχεν ήδη οριστικώς απωλεσθή. Και όταν εβεβαιώθη περί τούτου δεν εδίστασεν να υποκύψη εις την σκληράν ανάγκην, περιορίσας την ευγενή φιλοδοξίαν του εις το να σώση ότι ηδύνατο ακόμα να σωθή.


 


«Αλλα  ηννόησεν οξύτατα εν ταύτω, ότι κυριώτατον μέσον δια να επιτύχη την σωτηρίαν  τούτων ήτο η ταχίστη αναδιοργάνωσις των ερειπίων του στρατού, άτινα άφηκεν η Μικρασιατική Καταστροφή.

« Και η επιτυχία του Πλαστήρα και των συνεργατών του εις το έργον τούτο υπήρξεν αληθώς αυμαστή. Πριν ή περάσουν έξη μήνες από της καταστροφής, ο Ελληνικός στρατός ευρίσκετο επί της αριστεράς όχθης του Έβρου, πλήρης πολεμικού φρονήματος και ενθουσιασμού, έτοιμος να προελάσει εις κατάληψιν της Ανατολικής Θράκης. Τιμή αίδιος οφείλεται εις τον αρχηγόν Πλαστήραν, διότι κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν δεν άφηκε να παρασυρθή ούτε από το στρατιωτικό του μένος , ούτε από τας ορμάς της πατριωτικής του ψυχής.

«Εξίχθη εις αληθή πολιτικόν άνδρα, επιβάλλων χαλινόν εις τας ορμάς ταύτας, ενέκρινε την υπογραφήν της συνθήκης της Λοζάνης και προέλαβε τας σκληράς περιπετείας και την πλήρην καταστροφήν εις ην θα ωδηγείτο η Ελλάς, εάν εν πλήρει διπλωματική απομονώσει επανελάμβανε τας εχθροπραξίας , χωρίς να είναι εις θέσιν, και μετά ποθανήν ακόμη εν Ευρώπη επιτυχίαν, να επιβάλει εις τον αντίπαλον την υπογραφήν  και εκτέλεσιν των αξιούντων υπ αυτής όρων της ειρήνης.

Ο Πλαστήρας δύναται τις να είπη  ότι εφώτισε το στερέωμα του Ελληνικού ουρανού δι άπλετου φωτός και ότι απέδωκεν εις το Έθνος την αυτοπεποίθησιν ήτις τόσον επικινδύνως είχε κλονισθή κατά την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Έθνος , το οποίον εις κρισίμους στιγμάς εμφανίζει τοιούτους άνδρας δύναται να αποβλέπει μετ εμπιστοσύνης εις το μέλλον………».

 


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Άννα Παπαδοπούλου -η «μάνα του στρατιώτη»- με στολή νοσοκόμας, φωτογραφίζει τα ελληνικά αεροπλάνα στην Σμύρνη. Η φωτογραφία της... φωτογράφου τραβήχτηκε από τον Θεόκριτο Καλογερίδη. (Αρχείο Αλκή Ξ. Ξανθάκη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου