Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ιδού τράγος αιγών ήρχετο από λιβός επί πρόσωπον πάσης της γης και ουκ ην απτόμενος της γης, και τω τράγω κέρας θεωρητόν ανά μέσον των οφθαλμών αυτού ήλθεν έως του κριού του τα κέρατα έχοντος, ου είδον, εστώτος ενώπιον του Ουβάλ και έδραμε προς αυτόν εν ορμή της ισχύος αυτού. και είδον αυτόν φθάνοντα έως του κριού, και εξηγριάνθη προς, αυτόν και έπαισε τον κριόν και συνέτριψεν αμφότερα τα κέρατα αυτού, και ουκ ην ισχύς τω κριω του στήναι ενώπιον αυτού' και έρριψεν αυτόν επί την γην και συνεπάτησεν αυτόν, και ουκ ην ο εξαιρούμενος τον κριόν έκ χειρός αυτού. και ο τράγος των αιγών εμεγαλύνθη έως σφόδρα, και εν τω ισχύσαι αυτόν συνετρίβη το κέρας αυτού το μέγα, και ανέβη έτερα κέρατα τέσσαρα υποκάτω αυτού εις τους τεσσάρας άνεμους του ουρανού. ............... και εγένετο εν τω ιδείν εμέ Δανιήλ την όρασιν και εζήτουν σύνεσιν, και ιδού έστη ενώπιον εμού ως όρασις ανδρός. και ήκουσα φωνήν ανδρός αναμέσον του Ουβάλ, και εκάλεοε και είπε:.......... ο κριός, ον είδες ο έχων τα κέρατα βασιλεύς Μήδων και Περσών. Ο τράγος των αιγών βασιλεύς Ελλήνων και το κέρας το μέγα, ο ην αναμέσον των οφθαλμών αυτού, αυτός εστίν ο βασιλεύς ο πρώτος. και του συντριβέντος, ου έστησαν τέσσαρα κέρατα υποκάτω, τέσσαρες βασιλείς εκ του έθνους αυτού αναστήσονται και ουκ εν τη ισχύι αυτού.
[Δανιήλ η΄ 5]ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Το κράτος του Μ Αλεξάνδρου και των επιγόνων.

«Το κριάρι που είδες να έχει δύο κέρατα αντιπροσωπεύει τους βασιλιάδες της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος αντιπροσωπεύει το βασιλιά των Ελλήνων  και όσο για το μεγάλο κέρατο που ήταν ανάμεσα στα μάτια του, αυτό αντιπροσωπεύει τον πρώτο βασιλιά»

Ο προφήτης  Δανιήλ, βρίσκεται στο βιβλίο “Δανιήλ η΄ 21 στο μασωριτικό κείμενο, ονομάζει τον Μέγα Αλέξανδρο “μάλακ Γιαβάν”.

Στο αντίστοιχο κείμενο των εβδομήκοντα η μετάφραση είναι “βασιλεύς Ελλήνων” και δεν έχει την ένταση που έχει στο μασωριτικό κείμενο. Γιατί επί λέξει “μάλακ Γιαβάν” σημαίνει Ίωνας βασιλεύς. (Να μην ξεχνάμε ότι οι ανατολικοί λαοί για τους Έλληνες έχουν κρατήσει ακριβώς την ονομασία Ίωνες, Γιουνάνηδες).ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η προφητεία του Δανιήλ.

Πότε τα έγραφε αυτά ο Δανιήλ;
300 χρόνια πριν την εποχή του Μ Αλεξάνδρου , όταν υπερδύναμη ήταν η Βαβυλώνα και δεν φτάνει που προβλέπει τον Μ Αλέξανδρο βλέπει τι θα συμβεί μετά το θάνατό του, «συντριβέντος», το κράτος του θα αντικατασταθεί από τέσσερα βασίλεια  και επιπλέον ότι κανένας από τους τέσσερις βασιλιάδες δεν θα είναι απόγονος του Μ Αλεξάνδρου. Και πράγματι ο Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς το 336πχ νίκησε τον Δαρείο τον Γ πέθανε το 323 πχ και το βασίλειό του διασπάστηκε. Πιο συγκεκριμένα μετά το θάνατο του., οι στρατηγοί μοίρασαν την αυτοκρατορία ως εξής:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ακόμη και στην μετάφραση της Αγίας Γραφής στη γλώσσα των Σκοπίων πάλι ο Αλέξανδρος ονομάζεται "Βασιλεύς [τσάρος] της Ελλάδας".

_Οι Αντίπατρος και Κρατερός πήραν Μακεδονία, Ιλλυρία, Ήπειρο και την υπόλοιπη Ελλάδα·

Πύθωνας πήρε τη Μηδία·
Σέλευκος πήρε τη Βαβυλωνία·
Ευμένης πήρε Καππαδοκία και Παφλαγονία·
Λυσίμαχος πήρε τη Θράκη·
Πτολεμαίος πήρε Αίγυπτο και Κυρηναϊκή·
Μένανδρος πήρε τη Λυδία· ο Φιλώτας πήρε την Κιλικία·
Αντίοχος πήρε Μεγάλη Φρυγία, Παμφυλία και Λυκία·
Νεοπτόλεμος πήρε την Αρμενία και
Αρχέλαος πήρε τη Μεσοποταμία.

Σύντομα, όμως, ύστερα από αλλεπάλληλες διαμάχες, συγκρούσεις και συμμαχίες μεταξύ τους, σχηματίστηκαν τα τέσσερα μεγάλα ελληνικά κράτη, ηγεμόνες των οποίων ήταν τέσσερις κορυφαίοι στρατηγοί του που αναγορεύτηκαν βασιλείς:


Ο Κάσσανδρος
Ο Σέλευκος
Ο Λυσίμαχος
Ο Πτολεμαίος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η μετάφραση της προφητείας σ όλες τις γλώσσες.


            Αλλά και παλαιότεροι προφήτες, όπως ο Ιεζεκιήλ και ο Ζαχαρίας που έζησαν τον 7ο και 60 πχ αιώνα , μίλησαν για την καταστροφή της Τύρου που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος (Ιεζεκιήλ 26:3-5, 12 27:32-36  Ζαχαρίας 9:3)

«ΚΑΙ ἐγενήθη ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων· 2 υἱὲ ἀνθρώπου, ἀνθ' ὧν εἶπε Σὸρ ἐπὶ ῾Ιερουσαλήμ· εὖγε, συνετρίβη, ἀπόλωλε τὰ ἔθνη, ἐπεστράφη πρός με, ἡ πλήρης ἠρήμωται, 3 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σόρ, καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασσα τοῖς κύμασιν αὐτῆς. 4 καὶ καταβαλοῦσι τὰ τείχη Σὸρ καὶ καταβαλοῦσι τοὺς πύργους σου, καὶ λικμήσω τὸν χοῦν αὐτῆς ἀπ' αὐτῆς καὶ δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν. 5 ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ θαλάσσης, ὅτι ἐγὼ λελάληκα, λέγει Κύριος· καὶ ἔσται εἰς προνομὴν τοῖς ἔθνεσι. 6 καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἱ ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀναιρεθήσονται, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος. 7 ὅτι τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σέ, Σόρ, τὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλῶνος ἀπὸ τοῦ βορρᾶ (βασιλεὺς βασιλέων ἐστί) μεθ' ἵππων καὶ ἁρμάτων καὶ ἱππέων καὶ συναγωγῆς ἐθνῶν πολλῶν σφόδρα. 8 οὗτος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ δώσει ἐπὶ σὲ προφυλακὴν καὶ περιοικοδομήσει καὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ κύκλῳ χάρακα καὶ περίστασιν ὅπλων καὶ τὰς λόγχας αὐτοῦ ἀπέναντί σου δώσει· 9 τὰ τείχη σου καὶ τοὺς πύργους σου καταβαλεῖ ἐν ταῖς μαχαίραις αὐτοῦ. 10 ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἵππων αὐτοῦ κατακαλύψει σε ὁ κονιορτὸς αὐτῶν, καὶ ἀπὸ τῆς φωνῆς τῶν ἱππέων αὐτοῦ καὶ τῶν τροχῶν τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ σεισθήσεται τὰ τείχη σου εἰσπορευομένου αὐτοῦ τὰς πύλας σου, ὡς εἰσπορευόμενος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου. 11 ἐν ταῖς ὁπλαῖς τῶν ἵππων αὐτοῦ καταπατήσουσί σου πάσας τὰς πλατείας· τὸν λαόν σου μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ τὴν ὑπόστασιν τῆς ἰσχύος σου ἐπὶ τὴν γῆν κατάξει. 12 καὶ προνομεύσει τὴν δύναμίν σου καὶ σκυλεύσει τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ καταβαλεῖ τὰ τείχη σου καὶ τοὺς οἴκους σου τοὺς ἐπιθυμητοὺς καθελεῖ, καὶ τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸν χοῦν σου εἰς μέσον τῆς θαλάσσης σου ἐμβαλεῖ. 13 καὶ καταλύσει τὸ πλῆθος τῶν μουσικῶν σου, καὶ ἡ φωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἔτι. 14 καὶ δώσω σε εἰς λεωπετρίαν, ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσῃ, οὐ μὴ οἰκοδομηθῇς ἔτι, ὅτι ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα, λέγει Κύριος. 15 διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος τῇ Σόρ· οὐκ ἀπὸ φωνῆς τῆς πτώσεώς σου ἐν τῷ στενάξαι τραυματίας, ἐν τῷ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσῳ σου σεισθήσονται αἱ νῆσοι; 16 καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσσης καὶ ἀφελοῦνται τὰς μίτρας ἀπὸ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐκδύσονται. ἐκστάσει ἐκστήσονται, ἐπὶ γῆν καθεδοῦνται καὶ φοβηθήσονται τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν καὶ στενάξουσιν ἐπὶ σέ·»


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Γραφική αναπαράσταση της πολιορκίας.

Το 26 κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ μιλάει για το όραμα που είχε,με φοβερές λεπτομέρειες για την μάχη της Τύρου και προφητεύει την ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΗΣ (Σόρ είναι ονομασία της Τύρου). Είναι εκπληκτικός ο τρόπος κατάληψης της Τύρου ….Οι πέτρες και τα ξύλα της θα ριχτούν στη Θάλασσα (26,12) και πράγματι.

Ο Αλέξανδρος δεν είχε κανέναν στόλο, έτσι δεν θα μπορούσε να κατακτήσει το νησί. Επομένως έχτισε ένα πρόχωμα αποξύνωντας όλα τα ερείπια της παλιάς Τύρου, και την έριξε στη θάλασσα.
Όταν κόντευαν να τελειώσουν αυτήν την ράμπα, ξέμειναν από μπάζα. Έτσι ο Αλέξανδρος τους διέταξε για να σκάψουν το έδαφος της πόλης και να το ρίξουν στη θάλασσα.
Έσκαψαν, περίπου εφτά μέτρα βάθος μέχρι που βρήκαν την πέτρα.
 
Δεν ήταν καθόλου εύκολη διαδικασία. Οι Τύριοι επιτίθεντο στο στρατό του Αλεξάνδρου και πολλές φορές αναγκάζονταν να σταματήσουν την εργασία τους.
Ο Αλέξανδρος αυτό το αντιμετώπισε με την οικοδόμηση ενός φρουρίου σε κάθε νέο τμήμα που έκαναν σε αυτό το πέρασμα. Μόλις ο Αλέξανδρος τελείωνε ένα νέο τμήμα αυτού του προγεφυρώματος κατασκεύαζε και έναν νέο πύργο. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Γκραβούρα στην οποία απεικονίζεται ο Αλέξανδρος Γ’ κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Τύρου.

Οι Τύριοι έφτιαχναν σκάφη, τα έβαζαν φωτιά και τα έστελναν ενάντια σε αυτούς τους πύργους για να τους κάψουν ολοσχερώς.

Τέλος, ο Αλέξανδρος συνειδητοποίησε ότι χρειάστηκε έναν στόλο. Τρομοκρατώντας άλλους Φοίνικες, κατόρθωσε να αποκτήσει έναν στόλο 220 σκαφών. Με αυτά τα σκάφη και το υπερυψωμένο πρόχωμα, κατόρθωσε να κατακτήσει τη νέα Τύρο. Διάρκεσε περίπου επτά μήνες πολιορκίας και η Τύρος έπεσε το 332 π.Χ, οι αιχμάλωτοι της πόλεως 13.000 κατά τον Αρριανόν ή 30.000 κατά τον Διόδωρον επωλήθησαν σαν δούλοι. 

Αυτό ανάγκασε τα άλλα έθνη να φοβηθούν όπως ακριβώς είχε προφητέψει ο προφήτης.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Οι Μηχανικοί του μακεδονικού στρατού συνήθως σχεδίαζαν επίθεση τριών επιπέδων : πάνω, μέσα και κάτω από τα τείχη. Στρατιώτες με κινητές σκάλες τραβούν την προσοχή των αμυνομένων, καθώς ένας πολιορκητικός κριός σύρεται μπροστά από την πύλη του οχυρού για να την παραβιάσει. Την ίδια στιγμή, κάτω από τα πόδια των πολέμιων, οι Υπονομευταί σκάβουν λαγούμι διείσδυσης κάτω από τα τείχη...


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  του Νικ Π Βασιλειαδη εκδόσεις ΣΩΤΗΡΤετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΤΑΧΥΓΡΑΦΙΑ (στενογραφία) ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Η στενογραφία  είναι μέθοδος ταχύτατης γραφής με ειδικό αλφάβητο, που δίνει την ευκαιρία να παρασταθεί ολόκληρη λέξη με απλή μονοκοντυλιά και έτσι να μπορεί αυτός που γράφει να παρακολουθεί τον προφορικό λόγο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Ελληνική στενογραφία τελικά έχει τυποποιηθεί στο δεύτερο αιώνα π.Χ. και από τον τέταρτο αιώνα μ.Χ. είχε αναδειχθεί ως ένα βιώσιμο σύστημα, αλλά Έλληνες για κάποια χρόνια δεν συνέχισαν την στενογραφία και απομνημόνευση ενθαρρύνθηκε. (Norman 1960).


Πρώτο το εφευρετικό πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων άρχισε να απλοποιεί διάφορα γράμματα ή να παραλείπει άλλα στις επιγραφές από τον 4ο αι. π.Χ. Πριν να καθιερωθεί ο όρος στενογραφία, υπήρχαν οι ονομασίες σημειογραφία, ταχυγραφία και σπάνια οξυγραφία. Από την αρχαία Ελλάδα πήραν τη σημειογραφία οι Ρωμαίοι κι ασχολήθηκαν μ' αυτήν κύρια ο Κικέρωνας κι ο φίλος του Τύλιος Τίρωνας. Από κει μεταδόθηκε στο Βυζάντιο και από τον 6ο μ.Χ. αι. άρχισε η σταδιακή εξαφάνιση της σημειογραφίας.

Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Ξενοφών υπήρξε ο εφευρέτης της ταχυγραφίας, γιατί προσπάθησε να καταγράψει τις ομιλίες - μαθήματα του δασκάλου του, Σωκράτη. 

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι η ταχυγραφία, καθαρά ελληνική ανακάλυψη, ανάγεται σε πολύ παλιότερα χρόνια. Όπως και να έχει, το αρχαιότερο ταχυγραφικό κείμενο είναι μια επιγραφή του 4ου αιώνα π.Χ., που ανακαλύφθηκε στην Ακρόπολη, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν καταφέρει οι ειδικοί να το αναγνώσουν στο σύνολό του . Εκτός του κειμένου αυτού στην Ακρόπολη, βρέθηκαν και δύο πλάκες στους Δελφούς με στενογραφία εντελώς διαφορετικής μορφής από αυτή της Ακρόπολης. Τα σύμφωνα σ' αυτήν σημειώνονται με μικρές ή μεγάλες γραμμές πάνω στα φωνήεντα. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνικό έγγραφο με συντομογραφία –στενογραφία του 3-4 αιωνα μ.Χ.
Add. Ms. 33270 (3rd to 4th cent. CE).

Ο Θόμψων αναφέρει ότι «Οι Έλληνες φαίνεται ότι είχον σύστημα στενογραφίας εν λίαν αρχαίοις χρόνοις». Αλλά και ο Σιγάλας αναφέρει ότι : «….πάντως εκ τούτων συνάγομεν ότι η Ελληνική Ταχυγραφία είναι παλαιοτέρα των σχετικών περιγραφών του Φιλοστράτου (200μχ), του Γαληνού (131-200μχ) και του σωζομένου συμβαλαίου περί της αμοιβής διδασκάλου τινός της ταχυγραφίας του έτους 155μχ».


            Ο Φιλόστρατος στο Βίος Απωλλωνίου αναφέρει ότι ο Απολλώνιος στο ταξίδι του προς την Ανατολή είχε μαζί του δύο ακολούθους εκ των οποίων «…ο μεν εις ταχός γράφων…».

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η ΣΤΗΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 350 ΠΧ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.
Acropolis Stone (c. 350 BCE), Brit. Mus.

            Το Δεκέμβριο του 1904 κατά τις εργασίες περιφερειακής οδού έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, βρέθηκαν πέντε κενοί τάφοι και μια μεγάλη μαρμάρινη σαρκοφάγος με οστά νεκρού στον τοίχο που περιέβαλε την σαρκοφάγο υπήρχαν νεκρικές στήλες και τεμάχια στηλών. Οι στήλες αυτές είναι γνωστές σαν «Στήλη της Ερμιόνης» και «Στήλη του ορθογράφου», η δεύτερη δείχνει νεαρό άνδρα να στέκεται και να γράφει «ταχυγράφος δε» όπως έδειξε η σχετική έρευνα. Η στήλη έχει διαστάσεις ύψος : 0,95 πλάτος: 0,73 πάχος : 0,043και την πάνω πλευρά η εξής επιγραφή:

ΠΕ ΣΤΗΛΗ ΤΙΣ  Σ  ΕΣΤΗΣΕΝ ΑΡΙΠΡΕΩΣ ΕΣΟΡΑΣΘΑΙ ΜΗΤΗΡ ΤΕΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΙΝ ΕΧΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΝ ΑΥΤΗ ΕΜΝΗΣΚΕΣΘΑ ΣΩΣΑ ΕΟΥ ΤΕΚΝΟΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΕΝΚΕΧΑΡΑΓΜΕΝΟΝ ΟΥΝΟΜΑ ΗΔ ΕΤΕΩΝ ΕΡΙΘΜΟΣ ΕΙΧΕΝ ΓΑΡ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΕ ΕΝΑΤΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΣ

Η λέξη ορθογράφος σημαίνει την εργασία του νεκρού και σ αυτό συνηγορούν και τα σύμβολα που βρίσκονται ανάγλυφα στην στήλη. Ο Σπ Λάμπρος χρονολογεί την στήλη στα τέλη του 2ου μχ αιώνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Ο Marcus Tullios Tiro


            Η Ελληνική ταχυγραφία έγινε σύντομα δημοφιλής στην Ρώμη, λέγεται ότι το 350 πχ ο Κόιντος Έννιος μετέδωσε την γνώση της ταχυγραφίας στην Ρώμη. Αυτός όμως που πραγματικά δημιούργησε την ταχυγραφία ήταν ο απελεύθερος Marcus Tullios Tiro που προηγουμένως βρισκόταν στην υπηρεσία του Κικέρωνα. Ο Marcus Tullios Tiro έφτιαξε λατινικό σύστημα ταχυγραφίας και για αυτό το γεγονός ο Κικέρων τον απελευθέρωσε. Το σύστημά του Marcus Tullios Tiro βασίζεται επί της συντομοτέρας γραφής παραστάσεων και μεγάλου αριθμού λέξεων, τα σημεία αυτά ονομάστηκαν «Τιρωνικά σημεία» , το σύστημα αυτό βελτίωσε πολύ ο ρήτορας Σεκένας  «όστις ηύξησεν αυτά εις 5.000». Το σύστημα του   Marcus Tullios Tiro έχει στενή σχέση με την ελληνική ταχυγραφία που ήταν σε χρήση για 1.000 περίπου χρόνια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Ξενοφώντας θεωρείται αυτός που ανακάλυψε την Ταχυγραφια (στενογραφία).

            Η Βυζαντινή ταχυγραφία βασίζεται τα πρώτα χρόνια «…προς αναγραφήν ομιλιών και των πρακτικών των συνόδων…» στο Ρωμαϊκό σύστημα του  Marcus Tullios Tiro, στην συνέχεια όμως εξελίχτηκε σε μορφή γραφικού  ρυθμού που βοήθησε στην διάδοση του χριστιανικού κηρύγματος.


Μετά το 15ο αι. στην Αγγλία ασχολήθηκαν με την εφεύρεση στενογραφικών συστημάτων ο Πλίμουθ, ο Μπράιτ, ο Ουίλις, ο Σέλτον, ο Τέιλορ και ο Ισαάκ Πίτμαν του οποίου το σύστημά ήταν αυτό που τελικά επικράτησε. Στη Γερμανία η στενογραφική κίνηση αρχίζει από το 1796 ώσπου τελικά καθιερώθηκε η ενοποιημένη γερμανική στενογραφία επίσημα από το κράτος.
Στην Ελλάδα επικράτησε περισσότερο το γερμανικό σύστημα του Γκαμπελσμπέργκερ που προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τον Ιωσήφ Μίνδλερ.


 

Στη στενογραφία ισχύει ο κανόνας "γράφε όπως ακούς", δηλαδή δεν τηρείται η ορθογραφία. Τα κεφαλαία, οι τόνοι, τα πνεύματα και τα σημεία στίξης εκτός από το ερωτηματικό καταργούνται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  του ΔΔΛιακόπουλου  εκδόσεις Λιακόπουλος
-          ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ εκδόσεις ΑΙΟΛΟΣ του Δ Λαζού.
-          Η ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ του Μ Ι Μίνδλερ 

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (FC Start) ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΤον  Αύγουστο του 1942, μια χούφτα ποδοσφαιριστών από το Κίεβο ταπείνωσαν τους ναζί με τίμημα τη ζωή τους.

            Η ιστορία του περίφημου «αγώνα του θανάτου» (The Death Match) στο κατεχόμενο από τους ναζί Κίεβο το 1942, όπου κατέληξε στην εκτέλεση  Σοβιετικών ποδοσφαιριστών από την Ουκρανία, αφού τόλμησαν να αμφισβητήσουν με συγκεκριμένο τρόπο τους κατακτητές.

 
Κίεβο 1941. Η πείνα, η εξαθλίωση αλλά και οι εκτελέσεις σε καθημερινή βάση είναι η πραγματικότητα στην ουκρανική πόλη που στενάζει κάτω από το ζυγό των ναζί, ενώ η επιχείρηση «Μπαρμπαρόσα» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.  Κατά την κατάκτηση του Κιέβου οι ναζί πιάνουν περίπου 630.000 αιχμαλώτους ανάμεσά τους και πολλούς αθλητές που ανήκουν στην ομάδα της Ντιναμό Κιέβου. Μιας ομάδας που είχε ιδρυθεί το 1927 από δυο νεαρούς Σοβιετικούς αξιωματικούς της αστυνομίας προκειμένου και στο Κίεβο (όπως και σε άλλες πόλεις) να υπάρχει παράρτημα του αθλητικού σωματείου Ντιναμό Κλαμπ που είχε ιδρύσει η Σοβιετική Αστυνομία.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Κόλια Τρούσεβιτς ο τερματοφύλακας και αρχηγός της FC Start.

Ο επικεφαλής ενός αρτοποιείου που είχαν ανοίξει οι ναζί για τις ανάγκες του στρατού και δούλευαν Ουκρανοί εργάτες Γιόζεφ Κόρντιτς είχε μια απρόοπτη και καθοριστική συνάντηση.

Ξαφνικά συνάντησε ένα πρωί σε άθλια κατάσταση από τις κακουχίες και τραυματισμένο από τον πόλεμο ίσως το μεγαλύτερο όνομα της προπολεμικής ποδοσφαιρικής Ντιναμό Κιέβου (αλλά και του τότε σοβιετικού ποδοσφαίρου) τον Κόλια Τρούσεβιτς. Αφού τον πήρε στο αρτοποιείο όπου ανάμεσα στους εργάτες υπήρχαν αρκετοί αθλητές της ομάδας του Κιέβου, η ιδέα της συγκρότησης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά στις αρχές του 1942.

Ο Τρούσεβιτς άρχισε να ψάχνει για πρώην συμπαίκτες που ίσως να είχαν επιζήσει της γερμανικής επιδρομής όπως και για υπόλοιπους γνωστούς του παίκτες από άλλες ομάδες. Σε λίγο καιρό είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί τόσο από την Ντιναμό όσο και από άλλους συλλόγους.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ένα ακόμα μνημείο για τους παίχτες της FC Start.

Την ίδια εποχή, στα πλαίσια της προπαγάνδας των ναζί στην πόλη και με τη βοήθεια ενός δοσίλογου του Ουκρανού εθνικιστή και πρώην ποδοσφαιριστή του Γκιόργκι Σφετσόφ επανέφεραν το ποδόσφαιρο στην πόλη δημιουργώντας παράλληλα και μια ομάδα τη Ρουχ. Ο Σφετσόφ προσπάθησε να πείσει όσους παίκτες ήταν στο αρτοποιείο και αποτελούσαν σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου (ιδιαίτερα μάλιστα τον Τρούσεβιτς) να ενταχθούν στην ομάδα κυρίως για προπαγανδιστικούς λόγους. Το γεγονός όμως ότι ήταν συνεργάτης των Γερμανών και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της Ρουχ ήταν ομοϊδεάτες του δεν ενθουσίασε τους πρώην Σοβιετικούς ποδοσφαιριστές που με μπροστάρη τον Τρούσεβιτς αρνήθηκαν και δημιούργησαν τον δικό τους σύλλογο που ονόμασαν FC Start.
Η Μικτή Κιέβου  που ονομάστηκε Σταρτ δημιουργήθηκε από οκτώ ποδοσφαιριστές της Ντιναμό (Dynamο) τους  Mykola Trusevych, Mikhail Svyridovskiy, Mykola Korotkykh, Oleksiy Klimenko, Fedir Tyutchev, Mikhail Putistin, Ivan Kuzmenko, Makar Goncharenko και τρεις παίκτες από  την Λοκομοτίβ Νίεβου (Lokomotiv Kiev) τους  Vladimir Balakin, Vasil Sukharev and Mikhail Melnyk.

Toν Ιούνιο του 1942 ορίζεται η έναρξη του λεγόμενου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Κιέβου με τον πρώτο αγώνα να είναι αυτός μεταξύ της Ρουχ και της Σταρτ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η ουκρανική ομάδα Football Club Start, που αποτελείται από 8 παίκτες της Ντιναμό Κιέβου και 3 της Λοκομοτίβ Κιέβου, νικά την Flakelf, μία ομάδα από πιλότους της “ Luftwaffe ” με 5-1. Με δεδομένο ότι η διοίκηση των Γερμανών θεωρεί ότι οι νίκες της FC Start (φωτογραφία) θα ανυψώσουν το ηθικό των Ουκρανών κατοίκων και θα ρίξουν αυτό των γερμανικών στρατευμάτων, θα ζητηθεί ρεβάνς, η οποία θα πραγματοποιηθεί 3 ημέρες μετά και θα μείνει στην ιστορία ως ο “Αγώνας Θανάτου”.

Για τον δοσίλογο Σφετσόφ το παιχνίδι είναι ένα μεγάλο στοίχημα, προκειμένου να τιμωρήσει την άρνηση των σοβιετικών αθλητών αλλά και να γίνει πιο αρεστός στους ναζί εάν η Ρουχ (Rukh) νικούσε. Οι παίκτες της Ρουχ (Rukh)  ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι. Άδειες από τις δουλειές τους, καλύτερο υλικό εξοπλισμό, οργανωμένη προπόνηση. Στην αντίπερα όχθη, οι παίκτες της Σταρτ (FC Start ) εκτός από τις μάλλινες φανέλες που κάπου είχαν βρει εγκαταλειμμένες τίποτα άλλο οργανωμένο. Ο καθένας ότι παπούτσια έβρισκε, προπόνηση στα διαλείμματα της δουλειάς (αφού το αρτοποιείο οι ναζί το ήθελαν ανοιχτό 24 ώρες). Όμως είχαν κάτι άλλο… Το πάθος να υπερασπιστούν τα ιδανικά τους. Κάτι που φάνηκε στα λόγια του Τρούσεβιτς λίγο πριν τον αγώνα, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες τόνισε στους συμπαίκτες τους. «Δεν έχουμε όπλα να τους πολεμήσουμε. Θα παίξουμε με τα χρώματα της σημαίας μας. Οι φασίστες θα καταλάβουν ότι αυτό το χρώμα είναι ανίκητο».

Και πραγματικά το τελικό σκορ 7-2 υπέρ της Σταρτ (FC Start) μαρτυράει το τι έγινε στο γήπεδο. Και ήταν μόνο η αρχή.

Ακολούθησαν οι νίκες επί μιας ομάδας Ούγγρων στρατιωτών (συνεργάτες των Ναζί) με 6-2, μιας αντίστοιχης Ρουμάνων στρατιωτών (επίσης συνεργάτες) με 11-0 και μιας επίλεκτης του γερμανικού στρατού με 6-0.
Οι νίκες της Σταρτ είχαν πάρει μια μορφή αντίστασης, αφού οι κάτοικοι του Κιέβου έβλεπαν με αυτόν τον τρόπο την αμφισβήτηση των κατακτητών. Από την άλλη, οι ναζί και ντόπιοι συνεργάτες είχαν αρχίσει να θορυβούνται από το γεγονός και ιδιαίτερα μετά την ήττα της ομάδας του γερμανικού στρατού. Γι’ αυτό και αποφάσισαν να ορίσουν αντίπαλο της Σταρτ  μια ομάδα επίλεκτων της Λουτβάφε, , την Flakelf  ( Φλάκελφ). Το πρώτο πείραμα στις 6 Αυγούστου αποτυγχάνει πλήρως για τους κατακτητές, αφού η ομάδα της Λουτβάφε χάνει με 5-1.

 Τώρα οι ναζί όρισαν αγώνα ρεβάνς τρεις μέρες μετά στις 9 Αυγούστου. Την ίδια ώρα ζητούν διπλασιασμό της παραγωγής του αρτοποιείου, με αποτέλεσμα στους παίκτες να μένει κάτι λιγότερο από τρεις ώρες τη μέρα για ύπνο.
Αρχίζουν να απειλούν με εκτελέσεις και επιβάλλουν κλίμα τρομοκρατίας στους εργαζόμενους του αρτοποιείου έχοντας σαφή στόχο να τρομάξουν τους ποδοσφαιριστές που εργάζονται εκεί. Ο λαός του Κιέβου όμως την ημέρα του αγώνα ξέροντας τις τακτικές των ναζί δίνει βροντερό «παρών» κατακλύζοντας το γήπεδο της Ζενίτ  και αψηφώντας τις δυνάμεις κατοχής που πάνοπλες έχουν περικυκλώσει το γήπεδο και τους γύρω χώρους. Οι Ουκρανοί νίκησαν ξανά, κι όταν στις 16 Αυγούστου 1942 συνέτριψαν μια άλλη μικτή Ουκρανική  ομάδα, τη Rukh, με 8-0, οι ναζί διέταξαν τη διάλυση της Σταρτ. Ας δούμε όμως τι έγινα σ αυτόν τον «αγώνα του θανάτου» (The Death Match)  Η Rukh εμφανίζεται με 7 καινούργιους παίκτες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ενώ διαιτητής αναλαμβάνει ένας αξιωματικός των SS.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου το 1940 πριν την Γερμανική εισβολή.
Στα αποδυτήρια οι παίκτες της FC Start σχεδιάζουν πως θα ταπεινώσουν την εκλεκτή των Γερμανών Rukh,  την ώρα εκείνη μπήκε στα αποδυτήρια ο Γερμανός διαιτητής:
«Ξέρω πως είστε μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες. Πρέπει όμως να ακολουθήσετε τους κανόνες και να χαιρετίσετε την γερμανική ομάδα με τον Ναζιστικό τρόπο πριν τον αγώνα».ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Ουκρανία τίμησε την ομάδα αυτή και μετά το τέλος του πολέμου.

Η αντίδραση των ποδοσφαιριστών της Σταρτ στο ξεκίνημα να μην χαιρετίσουν φασιστικά (παρά το γεγονός ότι τους είχαν επιβάλει να το κάνουν) αλλά να βάλουν το χέρι στο μέρος της καρδιάς και να φωνάξουν ” Fizcult Huraaa”, δηλαδή “Πάμε δυνατά, Ουράαα”.  Λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας ο αρχηγός της Start που έπαιζε με κόκκινες φανέλες και λευκά σορτσάκια (επιστρατεύτηκαν άρον άρον οι εμφανίσεις της Σπάρτακ γιατί δεν είχαν ρούχα) μίλησε στους συμπαίκτες του:

“Παίζουμε με κόκκινες φανέλες που δεν είναι το χρώμα της Ντιναμό ούτε της Λοκομοτίβ. Σας καλώ σήμερα όμως να παίξουμε για αυτό το χρώμα, που είναι το χρώμα της σημαίας μας της Σοβιετικής Ένωσης και να τους δείξουμε ότι αυτή η σημαία δεν χάνει ποτέ”, είπε ο τερματοφύλακας και αρχηγός της Ντιναμό, Κόλια Τρούσεβιτς. Και πραγματικά έτσι έγινε. Παρά τα τερτίπια του διαιτητή και την αντιαθλητική συμπεριφορά των αντιπάλων παικτών, ενδεικτικά κάποια στιγμή ένας Γερμανός επιθετικός κλωτσάει στο κεφάλι τον τερματοφύλακα των Ουκρανών και τον αφήνει αναίσθητο. Τότε βάζουν οι Γερμανοί το πρώτο τους γκόλ.

Ο γιος του Makar Gonacharenko ενός από τους 3 παίκτες που τελικά επέζησαν θυμάται τι του έλεγε ο πατέρας του για τον συγκεκριμένο αγώνα: “Ξύλο… πολύ ξύλο. Σε κάθε επαφή με την μπάλα σε κάθε τρέξιμο μας κλωτσούσαν παντού. Νιώθαμε τα κόκαλα μας να πονάνε, έτοιμα να βγουν από τις κλειδώσεις τους”

Το ημίχρονο έληξε 3-1 και αφού ο μέσος των Ουκρανών Goncharenko , χόρεψε όλη τη γερμανική άμυνα και στη συνέχεια κεραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα. Στο ημίχρονο οι Ουκρανοί παίκτες δέχτηκαν και νέα επίσκεψη στα αποδυτήρια. Ήταν ο Γερμανός διοικητής της πόλης. Με ένα προσποιητό χαμόγελο και σφιγμένα δόντια εισέβαλε συνοδευόμενος από αξιωματικούς των Ες Ες και είπε: “Εντάξει μπορείτε τώρα να τα παρατήσετε.

Δείξατε σε όλους τι αξίζετε, αλλά μέχρι εδώ. Είστε φανταστική ομάδα με απίστευτες ικανότητες και μας έχετε εντυπωσιάσει όλους, αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να κερδίσετε.

Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Μέχρι εδώ. Σκεφτείτε τις συνέπειες των πράξεων σας…”ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Στο φίλμ  Escape to Victory επιστρατεύτηκε και ο Πελέ (αστεία πράγματα).

Οι Ουκρανοί παίχτες ήταν προκλητικά αδιάφοροι όσοι ώρα μιλούσε ο ανώτατος Γερμανός αξιωματικός. Άλλος έδενε τα παπούτσια του, άλλος έπινε νερό, άλλος έκανε διατάσεις και κρατούσε το σώμα του ζεστό, άλλος έφτιαχνε τα μαλλιά του… Κανείς δεν του έδινε σημασία.


Στο δεύτερο ημίχρονο η κάθε ομάδα σκόραρε από 2 φορές και 5 λεπτά πριν τη λήξη, ενώ το σκορ ήταν 5-3 υπέρ των Ουκρανών, ο Klimenko, ένας κεντρώος που έπαιζε όμως στα μπακ με την ομάδα της FC Start, πήρε την μπάλα, κατέβηκε αλλάζοντας με απίστευτη ταχύτητα πάσες με τους συμπαίκτες του, προς την Γερμανική περιοχή και εκεί ξεφτίλισε ολόκληρη την ομάδα επίλεκτων της Βέρμαχτ.

Ο Klimenko, πέρασε με ντρίμπλες πέντε παίκτες της Γερμανικής άμυνας, και βρέθηκε τετ α τετ με τον Γερμανό τερματοφύλακα. Μια , δυο προσποιήσεις ο τερματοφύλακας πέφτει αριστερά και ο Ουκρανός τον περνάει από δεξιά. Όμως δεν σουτάρει προς το άδειο τέρμα, κάνει μια στροφή και ξαναπερνάει άλλη μια φορά τον τερματοφύλακα, ο οποίος ζαλίζεται και πέφτει κάτω.
Ο Klimmenko φτάνει στην γραμμή του άδειου τέρματος χαμογελάει, γυρίζει την πλάτη του και σουτάρει επιδεικτικά με δύναμη προς το κέντρο του γηπέδου.Ο Γερμανός διαιτητής έξαλλος σφυρίζει την λήξη του αγώνα στο 85. 
Το τελικό σκορ έγραψε 5-3 υπέρ της Σταρτ ξεσηκώνοντας όλους όσοι βρέθηκαν στις εξέδρες. Την ίδια ώρα Γερμανοί αξιωματούχοι και στρατιώτες δεν μπορούν να κρύψουν την ταπείνωση. Και αποφασίζουν να δράσουν… Διατάσσουν «έκτακτη ανάκριση» και αμέσως μετά το παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές οδηγούνται στα γραφεία της γερμανικής διοίκησης και βασάνισαν. . Το πρώτο βράδυ στα κρατητήρια της Γκεστάπο ο Mykola Korotkykh το αριστερό εξτρέμ της Start, πέθανε από τα βασανιστήρια. Την επόμενη μέρα (ύστερα από ολονύχτιο ξύλο και βασανισμούς) έστειλαν τους υπόλοιπους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Syrezky, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο στην περιοχής Babi yar.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 1943, οι περισσότεροι παίκτες εκτελέστηκαν ή πέθαναν από της κακουχίες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ανάμεσα τους οι Ivan Kuzmenko, Oleksey Klimenko, και ο αρχηγός Mykola Trusevich. Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Siretz. τον επόμενο Φεβρουάριο, τρεις βρήκαν τραγικό θάνατο στη διάρκεια μιας εξέγερσης. Άλλοι τρεις συνελήφθησαν αλλά δραπέτευσαν αργότερα και διασώθηκαν. Το τέλος του πολέμου, βρίσκει ζωντανούς μόνο τρεις από τους 11 παίκτες της Start. Τους Fedir Tyutchev, Mikhail Sviridovskiy και Makar Honcharenko…

 


Το 1971, έξω από το στάδιο της Zenit όπου έγινε ο αγώνας στήθηκε ένα τεράστιο μνημείο για τους 11 ήρωες. Δέκα χρόνια αργότερα το 1981, το στάδιο της Zenit μετονομάστηκε σε Start.
Οι αγώνες που έδωσε η FC Start από την δημιουργία της μέχρι την διάλυσή της είναι οι πιο κάτω:
Στις 7 Ιουνίου με Rukh (Ukrainian Nationals) νίκησε 7-2

Στις 21 Ιουνίου  με Hungarian garrison νίκησε 6-2

Στις5  Ιουλίου με Romanian garrison νίκησε 11-0

 Στις 12 Ιουλίου  με Military railroad workers team νίκησε 9-1

Στις 17 Ιουλίου με PGS (Germany) νίκησε 6-0

Στις 19 Ιουλίου  με MSG.Wal (Hungary) νίκησε 5-1

Στις 21 Ιουλίου  με MSG.Wal (Hungary) νίκησε 3-2

Στις 6 Αυγούστου   με Flakelf (Germany) νίκησε 5-1

Στις 16 Αυγούστου  με Rukh (Ukrainian Nationals) νίκησε 8-0


 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΜια δραματοποιημένη παρουσίαση των γεγονότων αυτών περιγράφεται στο ουγγαρέζικο φιλμ του 1961 Két félidő a pokolban, στο οποίο αναφέρεται ότι μετά τη συντριβή των Γερμανών με 5-1 διέταξαν την εκτέλεση με τυφεκισμό όλων των Ουκρανών ποδοσφαιριστών (κακοποίησης της ιστορίας προς όφελος κομματικών ψυχροπολεμικών συμφερόντων).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Από το Ουγγαρέζικο φίλμ που αφορά τους αγώνες της FC Start. Μια άλλη παραλλαγή της ιστορίας με θετικό τέλος  και φυσικά την «ηρωική συμμετοχή των Δυτικών συμμάχων» παρουσιάστηκε στο αμερικάνικο φιλμ του 1981 Escape to Victory, στο οποίο τα γεγονότα τοποθετούνται στο Παρίσι και ως αντίπαλος των Γερμανών παρουσιάζεται μια μικτή αιχμαλώτων ποδοσφαιριστών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (πλήρης δηλαδή παραποίηση της πραγματικής ιστορίας με υπέρ ήρωες τύπου Σταλόνε κλπ).http://www.youtube.com/watch?v=_lVCBLfwA5A

Φυσικά δεν παρέλειψαν και οι Ουκρανοί να γυρίσουν μια ανάλογη ταινία.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Ο  Paul Otto von Radomski ήταν διοικητής  του στρατοπέδου συγκέντρωσης Syrets κοντά στο Κίεβο, πολλοί παίκτες της FC Start εξοντώθηκαν στο στρατόπεδό του, ήταν ιδιαίτερα βάναυσος, ακόμα και για συναδέφους του των SS. Στις 28 Νοεμβρίου 1943, Radomski διορίστηκε διοικητής του στρατοπέδου συγκέντρωσης στο  Χαϊδάρι της Αθήνας, μετά τον τέλος του πολέμου χάθηκε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


-          Άρθρα διάφορα.

     
Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Η «ΕΠΙΘΕΣΗ» ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ


To βράδυ της 31ης Αυγούστου του 1939 ομάδα ένοπλων ανδρών των Ες - Ες, ντυμένοι με πολωνικές στρατιωτικές στολές και 150 κρατούμενους από το Στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ, τους μεταφέρουν στον συνοριακό σταθμό διαβιβάσεων του Γκλάιβιτς (Gleiwitz) στην Ανω Σιλεσία και τους ντύνουν με πολωνικές στολές. Αμέσως μετά τους υποχρεώνουν να καταπιούν δηλητήριο, πυροβολούν τα πτώματα, προξενούν μικρές καταστροφές στον σταθμό, ώστε να φαίνεται ότι δέχτηκε επίθεση, κι αφού έριξαν ορισμένους πυροβολισμούς μπροστά στα μικρόφωνα διάβασαν στην πολωνική γλώσσα ένα κείμενο που καλούσε τους Πολωνούς σε πόλεμο εναντίον της Γερμανίας.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η πόλη Γκλάιβιτς (Gleiwitz) στην Ανω Σιλεσία.Όταν ο διοικητής του σταθμού αντισυνταγματάρχης Στάινμετς επιχείρησε να αντιταχθεί στην απάτη αυτή, ο επικεφαλής της επιχείρησης τον σταμάτησε λέγοντάς του μόνο μια λέξη: "Fuhrerbefehl!" (διαταγή του Φύρερ).

 


Τους ποινικούς εγκληματίες από στρατόπεδα συγκέντρωσης, τους οποίους εκτέλεσαν μόλις τελείωσε η όλη σκηνοθεσία τους άφησαν πίσω τους ως αποδεικτικά στοιχεία της «πολωνικής επίθεσης μέσα στο γερμανικό έδαφος».ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Γερμανικός στρατός στην πόλη  Γκλάιβιτς (Gleiwitz) 20 Απριλίου 1937.
  Σε λίγο όλοι οι γερμανικοί ραδιοσταθμοί με έκτακτες ανακοινώσεις τους ανήγγειλαν τη δήθεν πολωνική επίθεση εναντίον της χώρας τους, παρουσιάζοντας μάλιστα και τις... αποδείξεις των νεκρών δήθεν Πολωνών στρατιωτών.Την επομένη ο Χίτλερ, μιλώντας στο Ράιχσταγκ, αναφέρθηκε στην «πολωνική επίθεση» στο Γκλάιβιτς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Την νύχταν ταύτην διά πρώτην φοράν Πολωνοί στρατιώται του τακτικού στρατού επυροβόλησαν  επί του εδάφους μας. Από της 4ης και 45΄ π.μ. ανταποδίδομεν τα πυρά και του λοιπού εις τας βόμβας θ' απαντήσωμεν με βόμβας».
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο ραδιοσταθμός του Gleiwitz και ο SS Sturmbannfuehrer Alfred Naujocks που ηγήθηκε της στημένης επίθεσης στον Ραδιοσταθμό.
Τη νύχτα 30 προς 31 Αυγούστου 1939 η Γερμανία έστειλε τελεσίγραφο προς την Πολωνία, επαναλαμβάνοντας τις απαιτήσεις τους. Η πολωνική κυβέρνηση, βλέποντας πως τα πράγματα δυσκόλευαν επικίνδυνα, έδωσε εντολή στον πρεσβευτή της στο Βερολίνο ν' αρχίσει αμέσως διαπραγματεύσεις, αλλά ο τελευταίος δεν κατόρθωσε να συναντηθεί με τους ηγέτες της χιτλερικής Γερμανίας.
Το επόμενο βράδυ της 31ης Αυγούστου ο Χίτλερ εξέδωσε την Οδηγία υπ' αριθ. 1 με την οποία κινητοποιούσε τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του κατά ης Πολωνίας. Στο ντοκουμέντο αυτό, μεταξύ άλλων, αναφερόταν: «Τώρα που έχουν εξαντληθή όλες οι πολιτικές πιθανότητες να διακανονισθή με ειρηνικά μέσα η κατάσταση στα ανατολικά σύνορα, κατάσταση αφόρητος για τη Γερμανία, απεφάσισα να επιτύχω λύσιν με τη δύναμη των όπλων. Η επίθεση εναντίον της Πολωνίας πρέπει να διεξαχθή συμφώνως με τις προετοιμασίες που έγιναν για το "Fall Weiss" (Λευκόν Σχέδιον), με τροποποιήσεις που θα προκύψουν, όσον αφορά το στρατό, από το γεγονός ότι από τότε έως τώρα συνεπληρώθησαν οι στρατιωτικές προπαρασκευές. Καμία μεταβολή δεν επέρχεται σχετικώς με την κατανομή των καθηκόντων και τους στόχους που θα επιδιώξουν οι επιχειρήσεις.
Ημερομηνία επιθέσεως: 1η Σεπτεμβρίου 1939. Ωρα επιθέσεως: 04. 45΄».


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Alfred Helmut Naujocks ήταν σε  πόλλες επιχειρήσεις, όπως  στο συμβάν Venlo, η οποία είδε τη σύλληψη των δύο Βρετανών πρακτόρων του SIS στην Ολλανδία. Λόγω της αμφισβήτησης μιας εντολής του Reinhard Heydrich απολύθηκε από την SD και στάλθηκε στο Ανατολικό μέτωπο, λόγω υγείας κατάφερε να επιστρέψει στην Δύση σαν  οικονομικός διαχειριστής για τα στρατεύματα στο Βέλγιο. Με την προαγωγή του σε Obersturmführer, συμμετείχε σε σαμποτάζ και τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του πληθυσμού της Δανίας από το Δεκέμβριο του 1943 μέχρι το φθινόπωρο του 1944, ως μέλος της «Ομάδας Πέτρου», με επικεφαλής τον Otto Schwerdt, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του ιερέα Κάι Μανκ . Τον Νοέμβριο του 1944 παραδόθηκε στους Αμερικανούς και κρατήθηκε σαν εγκληματίας πολέμου.Τώρα πια το λόγο είχαν τα όπλα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1. «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 1939-1945», εκδόσεις ΣΕ, τόμος 1ος.2. William L. Shirer: «Η άνοδος και η πτώσις του Γ΄ Ράιχ», εκδόσεις Αρσενίδη, τόμος Β΄.3. Υπουργείο Αμυνας ΕΣΣΔ: «Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος», εκδόσεις «20ός αιώνας», Αθήνα 1959.4. Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ: «Παγκόσμια Ιστορία», εκδόσεις «Μέλισσα», τόμος Ι1- Ι2.5. Ρ. Α. Στέινιγκερ: «Η δίκη της Νυρεμβέργης», Αθήναι 1960.6. Ουίνστον Τσόρτσιλ: «2ος Παγκόσμιος Πόλεμος», εκδόσεις «Ελληνική Μορφωτική Εστία», τόμος Α΄.7. Ρεμόν Καρτιέ: «Ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου», εκδόσεις Πάπυρος, τόμος Α΄.


Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ            Η Αγγλο - Αμερικάνικη δια μάχη για την επιρροή στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει αμέσως μετά την είσοδο στον ΙΙ Παγκόσμιο Πόλεμο των ΗΠΑ , κύριος εκπρόσωπος της Αγγλικής Πολιτικής ο Γεώργιος Β , ο Τσουδερός και ο Γεώργιος Παπανδρέου, την Αμερικάνικη πολιτικοί εκφράζουν ο Σοφοκλής Βενιζέλος και εκπρόσωποι του Ελληνικού μεγάλου κεφαλαίου.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :
Ο Πρόδρομος (Μποδοσάκης) Αθανασιάδης, Γνώρισε, μάλιστα, τη φυλακή και την εξορία... Η πρώτη φορά ήταν κιόλας το 1915, όταν δραστηριοποιούνταν στη Μερσίνα της Μικράς Ασίας. Τότε, καταγγέλθηκε στις οθωμανικές αρχές ότι ο αλευρόμυλός του χρησιμοποιούνταν για κατασκοπεία υπέρ των Αγγλο-γάλλων Φυλακίστηκε για μικρό διάστημα, δικάστηκε από το στρατοδικείο και του επιβλήθηκε ποινή εκτόπισης στα Άδανα, υπό αστυνομική επιτήρηση. Εκεί μάλιστα γνώρισε και τον Κεμάλ Ατατούρκ. Όπως φαίνεται, η καταγγελία ήταν μέρος σχεδίου ανταγωνιστών του για να εξοντωθεί επιχειρηματικά. Πλην, όμως, ο Μποδοσάκης όχι μόνο επιβίωσε, αλλά συνέχισε με άλματα την επιχειρηματική πορεία του. Τρία χρόνια αργότερα, θα βρεθεί πάλι κατηγορούμενος. Άγγλοι αιχμάλωτοι πολέμου των Οθωμανών, που είχαν δραπετεύσει από στρατόπεδο στην Ανατολία, θα βρεθούν στη Μερσίνα -την πρώτη έδρα των επιχειρήσεών του, μα και επίκεντρο μηχανορραφιών και δολοπλοκιών την εποχή εκείνη, λόγω της γεωγραφικής θέσης της. Από το λιμάνι της θα δραπετεύσουν με δικά του ρυμουλκά (τα χρησιμοποιούσε για της ανάγκες εφοδιασμού του οθωμανικού στρατού).
Η οργάνωση της φυγάδευσης αποδόθηκε στον Μποδοσάκη -κατηγορία που μπορούσε να οδηγήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Με τις διασυνδέσεις του στη στρατιωτική ηγεσία, αλλά κι ένα τεράστιο ποσό (500.000 λίρες) προς τον διοικητή της περιοχής, η υπόθεση «τακτοποιήθηκε». Από τότε, όμως, ο Μποδοσάκης μετέφερε την επιχειρηματική έδρα του στην Κωνσταντινούπολη...


            Οι Άγγλοι παρά την Αμερικανική αδράνεια βλέπουν ότι οι ΗΠΑ θα δείξουν επιθυμία να παίξουν ρόλο στο Ελληνικό οικόπεδο και προσπαθούν να περιορίσουν αυτή την επιρροή. Τον Μάιο του 1944 συνελήφθηκε στο Κάιρο ο μεγαλοβιομήχανος Μποδοσάκης – Αθανασιάδης και ο φίλος του Σ Βενιζέλου Βύρων Καραπαναγιώτης, απήχθηκαν και οι δύο από απόσπασμα της Αγγλοαιγυπτιακής αστυνομίας ο δεύτερος το πρωί της 7/5/1944   και μετά πέντε μέρες ο πρώτος . Τους έκλεισαν στο ίδιο δωμάτιο το οποίο είχαν παγιδεύσει με μικρόφωνα.

            Στις 16/5/1944 ο Καρπαναγιώτης (υπουργό στρατιωτικών της κυβέρνησης Τσουδερού που πήρε μέρος στην καταστολή του κινήματος του Απριλίου του 1944) μεταφέρθηκε στο φρούριο Μπαλτισέρα της Ασμάρας (Ερυθραία), εκεί ήταν κρατούμενοι οι αρχηγοί της στάσης του στρατού και του στόλου, δέχτηκε επίθεση από τον Πετράκη που είχε πάρει μέρος στις στάσεις της Μ Ανατολής, που τον ξυλοκόπησε φωνάζοντας του «Είσαι προδότης».ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Μια ύποπτη περίπτωση είναι η παράδοση των εργοστασίων της ΠΥΡΚΑΛ άθικτων στα γερμανικά στρατεύματα κατοχής......
Για τις διασυνδέσεις της ΠΥΡΚΑΛ του Μποδοσάκη και των ναζί βιομηχάνων ο Χρ. Χατζηιωσήφ («Η γηραιά σελήνη...») διατυπώνει μια τεκμηριωμένη κρίση, με γενικότερη ισχύ για τις δραστηριότητες του μεγαλοεπιχειρηματία: «Δεν αρκούν (τα στοιχεία) για να χαρακτηρίσουμε το συγκρότημα Μποδοσάκη ως παραφυάδα της γερμανικής βιομηχανίας, με την έννοια ότι ο ιδιοκτήτης του ήταν ένας αχυράνθρωπος των Γερμανών κεφαλαιούχων ή έστω απόλυτα εξαρτημένος από αυτούς, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μια αποκλειστικά δυαδική σχέση Αθανασιάδη-Γερμανών. Ο ίδιος ο ιδρυτής του ομίλου προσπάθησε επανειλημμένα, αλλά άκαρπα να εμπλέξει στις επιχειρήσεις του τον αγγλικό παράγοντα...
Μπορούμε, λοιπόν, ορθότερα να χαρακτηρίσουμε το συγκρότημα ως το γεωμετρικό τόπο, όπου τέμνονται και συντίθενται τα συμφέροντα ιδιοκτήτη με εκείνα της γερμανικής βιομηχανίας και των κυρίαρχων ομάδων του ελληνικού τραπεζικού κεφαλαίου και βιομηχανικού κεφαλαίου, με τις ιδιαίτερες διασυνδέσεις τους. Οι στόχοι αυτών των ομάδων, οι απόψεις τους για τον διεθνή καταμερισμό της εργασίας στην Ευρώπη και τη θέση της Ελλάδας σε αυτόν δεν συμπίπτουν μεταξύ τους. Έχουμε να κάνουμε με επάλληλους κύκλους με διαφορετικά κέντρα και μήκος ακτίνας, που ο κοινός τομέας είναι το συγκρότημα Μποδοσάκη...»


            Ο Μποδοσάκης μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο της ερήμου κοντά στο Κάιρο και εκεί οι Άγγλοι τον υπέβαλαν σε εξαντλητική ανάκριση, με στόχο φυσικά να μάθουν τις επαφές του με τους Αμερικάνους και ιδίως την OSS, τον κράτησαν σε αυστηρή απομόνωση για τρεις μήνες, μη επιτρέποντας ούτε στην γυναίκα του να τον επισκεφτεί. Ο στρατηγός Πάτζετ έγραψε ένα γράμμα στον Λήπερ μετά από τα συνεχή διαβήματα του Βενιζέλου την 28/6/1944

«Αναφερόμενος εις την περί Μποδοσάκην συνομιλίαν μας, επιθυμών να καταστήσω σαφές ότι το εν λόγω άτομον συνελήφθη κατόπιν οδηγιών μου, διότι αι υπηρεσίαι Ασφαλείαςτον εθεώρουν ύποπτον επικινδύνων ενεργειών , με ανυπολόγιστους συνεπείας. Θα παραμείνη κατά συνέπειαν κρατούμενος εφ όσον οι ανακρίσεις συνεχίζονται και πιθανώς αυτή η διαδικασία να είναι μακρά. Επειδή είναι αδύνατον αργότερον να απολυθή προτίθεμαι να δώσω οδηγίας όπως του απαγορευθή η παραμονή εις Μ Ανατολήν , ούτως ώστε εκ του τόπου όπου κρατείται να μεταφερθή υπό συνοδείαν κατ ευθείαν εις το πλοίον ή το αεροπλάνον. Θα σας ήμην ευγνώμων εάν εκθέσητε τα ανωτέρω εις τον Έλληνα προθυπουργόν».
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Μποδοσάκης Αθανασιάδης: Ο φτωχός μεταφορέας που έγινε Κροίσος !
Έδινε δουλειά σε 17.000 Έλληνες.
 Το 1940, όταν υποσχέθηκε πλήρη εφοδιασμό του Στρατού με πολεμοφόδια.

            Μετά από την περιπέτειά του αυτή ο Μποδοσάκης απολύθηκε, αλλά εκτοπίστηκε στη Βηρυτό και εκεί σε λίγο καιρό έφεραν ένα ακόμα φίλο του Βενιζέλου που είχε φύγει από την κατεχόμενη Ελλάδα, τον ιδιοκτήτη του ΒΗΜΑΤΟΣ Δημ  Λαμπράκη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-         ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του Σ Ν Γρηγοριαδη Εκδόσεις  ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ τόμος ΙΙΙ.

-         ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  του Γρ Δαφνή

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ

Στο βιβλίο της της Ιζαμπέλλας Παλάσκα αναφέρεται μια άγνωστη και εκπληκτική εξιστόρηση προσπάθειας του Θ Πάγκαλου να δει τον Μουσολίνι, ο ο...