Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ιδού τράγος αιγών ήρχετο από λιβός επί πρόσωπον πάσης της γης και ουκ ην απτόμενος της γης, και τω τράγω κέρας θεωρητόν ανά μέσον των οφθαλμών αυτού ήλθεν έως του κριού του τα κέρατα έχοντος, ου είδον, εστώτος ενώπιον του Ουβάλ και έδραμε προς αυτόν εν ορμή της ισχύος αυτού. και είδον αυτόν φθάνοντα έως του κριού, και εξηγριάνθη προς, αυτόν και έπαισε τον κριόν και συνέτριψεν αμφότερα τα κέρατα αυτού, και ουκ ην ισχύς τω κριω του στήναι ενώπιον αυτού' και έρριψεν αυτόν επί την γην και συνεπάτησεν αυτόν, και ουκ ην ο εξαιρούμενος τον κριόν έκ χειρός αυτού. και ο τράγος των αιγών εμεγαλύνθη έως σφόδρα, και εν τω ισχύσαι αυτόν συνετρίβη το κέρας αυτού το μέγα, και ανέβη έτερα κέρατα τέσσαρα υποκάτω αυτού εις τους τεσσάρας άνεμους του ουρανού. ............... και εγένετο εν τω ιδείν εμέ Δανιήλ την όρασιν και εζήτουν σύνεσιν, και ιδού έστη ενώπιον εμού ως όρασις ανδρός. και ήκουσα φωνήν ανδρός αναμέσον του Ουβάλ, και εκάλεοε και είπε:.......... ο κριός, ον είδες ο έχων τα κέρατα βασιλεύς Μήδων και Περσών. Ο τράγος των αιγών βασιλεύς Ελλήνων και το κέρας το μέγα, ο ην αναμέσον των οφθαλμών αυτού, αυτός εστίν ο βασιλεύς ο πρώτος. και του συντριβέντος, ου έστησαν τέσσαρα κέρατα υποκάτω, τέσσαρες βασιλείς εκ του έθνους αυτού αναστήσονται και ουκ εν τη ισχύι αυτού.
[Δανιήλ η΄ 5]ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Το κράτος του Μ Αλεξάνδρου και των επιγόνων.

«Το κριάρι που είδες να έχει δύο κέρατα αντιπροσωπεύει τους βασιλιάδες της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος αντιπροσωπεύει το βασιλιά των Ελλήνων  και όσο για το μεγάλο κέρατο που ήταν ανάμεσα στα μάτια του, αυτό αντιπροσωπεύει τον πρώτο βασιλιά»

Ο προφήτης  Δανιήλ, βρίσκεται στο βιβλίο “Δανιήλ η΄ 21 στο μασωριτικό κείμενο, ονομάζει τον Μέγα Αλέξανδρο “μάλακ Γιαβάν”.

Στο αντίστοιχο κείμενο των εβδομήκοντα η μετάφραση είναι “βασιλεύς Ελλήνων” και δεν έχει την ένταση που έχει στο μασωριτικό κείμενο. Γιατί επί λέξει “μάλακ Γιαβάν” σημαίνει Ίωνας βασιλεύς. (Να μην ξεχνάμε ότι οι ανατολικοί λαοί για τους Έλληνες έχουν κρατήσει ακριβώς την ονομασία Ίωνες, Γιουνάνηδες).ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η προφητεία του Δανιήλ.

Πότε τα έγραφε αυτά ο Δανιήλ;
300 χρόνια πριν την εποχή του Μ Αλεξάνδρου , όταν υπερδύναμη ήταν η Βαβυλώνα και δεν φτάνει που προβλέπει τον Μ Αλέξανδρο βλέπει τι θα συμβεί μετά το θάνατό του, «συντριβέντος», το κράτος του θα αντικατασταθεί από τέσσερα βασίλεια  και επιπλέον ότι κανένας από τους τέσσερις βασιλιάδες δεν θα είναι απόγονος του Μ Αλεξάνδρου. Και πράγματι ο Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς το 336πχ νίκησε τον Δαρείο τον Γ πέθανε το 323 πχ και το βασίλειό του διασπάστηκε. Πιο συγκεκριμένα μετά το θάνατο του., οι στρατηγοί μοίρασαν την αυτοκρατορία ως εξής:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ακόμη και στην μετάφραση της Αγίας Γραφής στη γλώσσα των Σκοπίων πάλι ο Αλέξανδρος ονομάζεται "Βασιλεύς [τσάρος] της Ελλάδας".

_Οι Αντίπατρος και Κρατερός πήραν Μακεδονία, Ιλλυρία, Ήπειρο και την υπόλοιπη Ελλάδα·

Πύθωνας πήρε τη Μηδία·
Σέλευκος πήρε τη Βαβυλωνία·
Ευμένης πήρε Καππαδοκία και Παφλαγονία·
Λυσίμαχος πήρε τη Θράκη·
Πτολεμαίος πήρε Αίγυπτο και Κυρηναϊκή·
Μένανδρος πήρε τη Λυδία· ο Φιλώτας πήρε την Κιλικία·
Αντίοχος πήρε Μεγάλη Φρυγία, Παμφυλία και Λυκία·
Νεοπτόλεμος πήρε την Αρμενία και
Αρχέλαος πήρε τη Μεσοποταμία.

Σύντομα, όμως, ύστερα από αλλεπάλληλες διαμάχες, συγκρούσεις και συμμαχίες μεταξύ τους, σχηματίστηκαν τα τέσσερα μεγάλα ελληνικά κράτη, ηγεμόνες των οποίων ήταν τέσσερις κορυφαίοι στρατηγοί του που αναγορεύτηκαν βασιλείς:


Ο Κάσσανδρος
Ο Σέλευκος
Ο Λυσίμαχος
Ο Πτολεμαίος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η μετάφραση της προφητείας σ όλες τις γλώσσες.


            Αλλά και παλαιότεροι προφήτες, όπως ο Ιεζεκιήλ και ο Ζαχαρίας που έζησαν τον 7ο και 60 πχ αιώνα , μίλησαν για την καταστροφή της Τύρου που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος (Ιεζεκιήλ 26:3-5, 12 27:32-36  Ζαχαρίας 9:3)

«ΚΑΙ ἐγενήθη ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων· 2 υἱὲ ἀνθρώπου, ἀνθ' ὧν εἶπε Σὸρ ἐπὶ ῾Ιερουσαλήμ· εὖγε, συνετρίβη, ἀπόλωλε τὰ ἔθνη, ἐπεστράφη πρός με, ἡ πλήρης ἠρήμωται, 3 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σόρ, καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασσα τοῖς κύμασιν αὐτῆς. 4 καὶ καταβαλοῦσι τὰ τείχη Σὸρ καὶ καταβαλοῦσι τοὺς πύργους σου, καὶ λικμήσω τὸν χοῦν αὐτῆς ἀπ' αὐτῆς καὶ δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν. 5 ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ θαλάσσης, ὅτι ἐγὼ λελάληκα, λέγει Κύριος· καὶ ἔσται εἰς προνομὴν τοῖς ἔθνεσι. 6 καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἱ ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀναιρεθήσονται, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος. 7 ὅτι τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σέ, Σόρ, τὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλῶνος ἀπὸ τοῦ βορρᾶ (βασιλεὺς βασιλέων ἐστί) μεθ' ἵππων καὶ ἁρμάτων καὶ ἱππέων καὶ συναγωγῆς ἐθνῶν πολλῶν σφόδρα. 8 οὗτος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ δώσει ἐπὶ σὲ προφυλακὴν καὶ περιοικοδομήσει καὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ κύκλῳ χάρακα καὶ περίστασιν ὅπλων καὶ τὰς λόγχας αὐτοῦ ἀπέναντί σου δώσει· 9 τὰ τείχη σου καὶ τοὺς πύργους σου καταβαλεῖ ἐν ταῖς μαχαίραις αὐτοῦ. 10 ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἵππων αὐτοῦ κατακαλύψει σε ὁ κονιορτὸς αὐτῶν, καὶ ἀπὸ τῆς φωνῆς τῶν ἱππέων αὐτοῦ καὶ τῶν τροχῶν τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ σεισθήσεται τὰ τείχη σου εἰσπορευομένου αὐτοῦ τὰς πύλας σου, ὡς εἰσπορευόμενος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου. 11 ἐν ταῖς ὁπλαῖς τῶν ἵππων αὐτοῦ καταπατήσουσί σου πάσας τὰς πλατείας· τὸν λαόν σου μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ τὴν ὑπόστασιν τῆς ἰσχύος σου ἐπὶ τὴν γῆν κατάξει. 12 καὶ προνομεύσει τὴν δύναμίν σου καὶ σκυλεύσει τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ καταβαλεῖ τὰ τείχη σου καὶ τοὺς οἴκους σου τοὺς ἐπιθυμητοὺς καθελεῖ, καὶ τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸν χοῦν σου εἰς μέσον τῆς θαλάσσης σου ἐμβαλεῖ. 13 καὶ καταλύσει τὸ πλῆθος τῶν μουσικῶν σου, καὶ ἡ φωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἔτι. 14 καὶ δώσω σε εἰς λεωπετρίαν, ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσῃ, οὐ μὴ οἰκοδομηθῇς ἔτι, ὅτι ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα, λέγει Κύριος. 15 διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος τῇ Σόρ· οὐκ ἀπὸ φωνῆς τῆς πτώσεώς σου ἐν τῷ στενάξαι τραυματίας, ἐν τῷ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσῳ σου σεισθήσονται αἱ νῆσοι; 16 καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσσης καὶ ἀφελοῦνται τὰς μίτρας ἀπὸ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐκδύσονται. ἐκστάσει ἐκστήσονται, ἐπὶ γῆν καθεδοῦνται καὶ φοβηθήσονται τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν καὶ στενάξουσιν ἐπὶ σέ·»


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Γραφική αναπαράσταση της πολιορκίας.

Το 26 κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ μιλάει για το όραμα που είχε,με φοβερές λεπτομέρειες για την μάχη της Τύρου και προφητεύει την ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΗΣ (Σόρ είναι ονομασία της Τύρου). Είναι εκπληκτικός ο τρόπος κατάληψης της Τύρου ….Οι πέτρες και τα ξύλα της θα ριχτούν στη Θάλασσα (26,12) και πράγματι.

Ο Αλέξανδρος δεν είχε κανέναν στόλο, έτσι δεν θα μπορούσε να κατακτήσει το νησί. Επομένως έχτισε ένα πρόχωμα αποξύνωντας όλα τα ερείπια της παλιάς Τύρου, και την έριξε στη θάλασσα.
Όταν κόντευαν να τελειώσουν αυτήν την ράμπα, ξέμειναν από μπάζα. Έτσι ο Αλέξανδρος τους διέταξε για να σκάψουν το έδαφος της πόλης και να το ρίξουν στη θάλασσα.
Έσκαψαν, περίπου εφτά μέτρα βάθος μέχρι που βρήκαν την πέτρα.
 
Δεν ήταν καθόλου εύκολη διαδικασία. Οι Τύριοι επιτίθεντο στο στρατό του Αλεξάνδρου και πολλές φορές αναγκάζονταν να σταματήσουν την εργασία τους.
Ο Αλέξανδρος αυτό το αντιμετώπισε με την οικοδόμηση ενός φρουρίου σε κάθε νέο τμήμα που έκαναν σε αυτό το πέρασμα. Μόλις ο Αλέξανδρος τελείωνε ένα νέο τμήμα αυτού του προγεφυρώματος κατασκεύαζε και έναν νέο πύργο. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Γκραβούρα στην οποία απεικονίζεται ο Αλέξανδρος Γ’ κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Τύρου.

Οι Τύριοι έφτιαχναν σκάφη, τα έβαζαν φωτιά και τα έστελναν ενάντια σε αυτούς τους πύργους για να τους κάψουν ολοσχερώς.

Τέλος, ο Αλέξανδρος συνειδητοποίησε ότι χρειάστηκε έναν στόλο. Τρομοκρατώντας άλλους Φοίνικες, κατόρθωσε να αποκτήσει έναν στόλο 220 σκαφών. Με αυτά τα σκάφη και το υπερυψωμένο πρόχωμα, κατόρθωσε να κατακτήσει τη νέα Τύρο. Διάρκεσε περίπου επτά μήνες πολιορκίας και η Τύρος έπεσε το 332 π.Χ, οι αιχμάλωτοι της πόλεως 13.000 κατά τον Αρριανόν ή 30.000 κατά τον Διόδωρον επωλήθησαν σαν δούλοι. 

Αυτό ανάγκασε τα άλλα έθνη να φοβηθούν όπως ακριβώς είχε προφητέψει ο προφήτης.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Οι Μηχανικοί του μακεδονικού στρατού συνήθως σχεδίαζαν επίθεση τριών επιπέδων : πάνω, μέσα και κάτω από τα τείχη. Στρατιώτες με κινητές σκάλες τραβούν την προσοχή των αμυνομένων, καθώς ένας πολιορκητικός κριός σύρεται μπροστά από την πύλη του οχυρού για να την παραβιάσει. Την ίδια στιγμή, κάτω από τα πόδια των πολέμιων, οι Υπονομευταί σκάβουν λαγούμι διείσδυσης κάτω από τα τείχη...


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  του Νικ Π Βασιλειαδη εκδόσεις ΣΩΤΗΡΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ

Στο βιβλίο της της Ιζαμπέλλας Παλάσκα αναφέρεται μια άγνωστη και εκπληκτική εξιστόρηση προσπάθειας του Θ Πάγκαλου να δει τον Μουσολίνι, ο ο...