Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΑΣ


 


Α' ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. πρωτ.166

Εν Πάτραις τη 12η Ιουνίου 1946

ΠΡΟΣ

το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας
(Διεύθυνσιν Εθνικών Ορφανοτροφ. Οικοτρ. και
Παιδικών Σταθμών)

ΑΘΗΝΑΣ

Λαμβάνω την τιμήν ν' αναφέρω υμίν ευσεβάστως ότι την παρελθούσαν Παρασκευήν 7-6-1946 και περί ώραν 11ην επιστρέψασα εις το γραφείον του ιδρύματος μετά της Αμερικανίδος Μις Μπάρντυ , της διερμηνέως αυτής κας Νικολοπούλου Ελένης , του κου Ράπτη, γραμματέως της ΟΥΝΡΑ και της κας Γεωργακοπούλου Κατίνας μέλους της Διοικητικής Επιτροπής, κατέλαβον την παιδαγωγόν του Ιδρύματος Μεργιάνου Σπυριδούλα, ισταμένην εν μέσω των παιδίων, καθημένων χαμαί και διευθύνουσαν δια των χειρών της τον χρόνον αντάρτικου άσματος "Του ΕΛΑΣ παιδιά κτλ".
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Τέτοιου είδους αναφορές υπάρχουν πλήθος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Εμφύλιος ακόμα επίσημα δεν είχε ξεκινήσει, όλη αυτή η κατάσταση συνέβαλε στο να οδηγηθεί ο τόπος στον Εμφύλιο.

Το εκπληκτικόν είναι ότι τα παιδιά εγνώριζον καλώς το άσμα τούτο όπερ σημαίνει ότι έχει προηγηθή διδασκαλία ήτις ελάμβανε χώραν κατά τας ώρας της απουσίας μου εκ του ιδρύματος δι' υπηρεσίαν.

Εθεώρησα καθήκον μου επιβεβλημένον ν' αναφέρω υμίν πάντα τ' ανωτέρω ίνα λάβητε γνώσιν πριν να προκληθούν τα δίκαια παράπονα των μητέρων ή των περιοίκων, δεδομένου ότι εν λόγω παιδαγωγός Μεργιάνου Σπυριδούλα, φύσει επαναστατικού χαρακτήρος δεν είναι διατεθημένη να συμμορφωθή προς τα συστάσεις μου.

Παρακαλώ όθεν όλως εν τη ευαρεσκεία σας διατάξητε ότι ηθέλατε εγκρίνει.

Ευπειθεστάτη.
Η Διευθύντρια.
(ακολουθεί υπογραφή).


Κοινοποίησις
----------------------------------------------------------
Αστυνομική Διεύθυνσις (Ενταύθα)
παρακαλουμένην ίνα λάβη γνώσιν.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Συλλήψεις πολιτών, από μικτά αποσπάσματα στρατού, χωροφυλακής και παρακρατικών.

Θα πρέπει να πούμε ότι την κατάσταση αυτή που δημιουργήθηκε στις παραμονές του Εμφυλίου, στιγμάτισαν εξέχοντες αναλυτές και κατ επανάληψη είχαν επισημάνει ότι αν δεν γινόντουσαν όλα αυτά τα "κυνηγητά" των αριστερών, το ΚΚΕ δεν θα μπορούσε να βρει πρόθυμους ανθρώπους για να επανδώσει τις μονάδες του. Χαρακτηριστικός ιστορικός που καυτηρίασε αυτή την τακτική ήταν ο στρατηγός Δημήτριος Ζαφειρόπουλος στο μνημιώδες βιβλίο του Ο ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ 1945-1949 .

Έτσι αναφέρεται:

Στρατηγός Δ Ζαφειρόπουλος : "Στάσις έναντι Παρακρατικών οργανώσεων: Τα κατώτερα στελέχη της Χωροφυλακής δεν ετήρησαν την αρμόζουσαν στάσιν έναντι των παρακρατικών τούτων οργανώσεων και διά της ανοχής των συνέτειναν εις την επιδείνωσιν της καταστάσεως και υπήρξαν υπαίτιοι φόνων αθώων πολιτών και ληστειών, διαπραχθησών υπό των παρακρατικών τούτων οργανώσεων".

 


Αλλά και άλλοι αναφέρουν :

Συν/ρχης  Πεζικού Παπαδόπουλου Ν. : "Πρέπει να αντικατασταθούν αι δυνάμεις της Χωροφυλακής, διότι τα μέλη των εθνικών οργανώσεων προβαίνουν εις εκνόμους ενεργείας ελαφράς μορφής εναντίον ΕΑΜικών, αφ' ενός διά λόγους αντεκδικήσεως, αφ' ετέρου λόγω ανεκτικότητας των κατωτέρων οργάνων της Χωροφυλακής και τούτο διότι ταύτα έχουν συνδεθή με μέλη εθνικών οργανώσεων".

Του Αρχηγού Χωροφυλακής Συν/ρχου Μαλιράκη: "Η Χωροφυλακή, ενώ αμείλικτα και ακατάπαυστα εξετέλεσε το καθήκον της εναντίον των εγκληματιών της Αριστεράς, δεν εύρεν ακόμη την ψυχικήν διάθεσιν και δύναμιν να εκτελέση μετά του αυτού σθένους και της αυτής σταθερότητος το καθήκον της εναντίον των εγκληματιών της Δεξιάς".ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Κάποια μέτρα ίσως ήταν απαραίτητα, όσο και αν σήμερα μας φαίνονται τρομερά, πχ η πιό πάνω άδεια είναι για ταξίδι 15 ημερών  για ΘΕΡΙΣΜΟΝ! Η Ευρυδίκη υποχρεούται να θεωρήσει το παρόν έγγραφο σε στρατιωτικήν ή αστυνομικήν αρχήν της Τεγέας και άμα τη επιστροφή της, υποχρεούται, όπως παραδώσει τούτον εις την Ελληνικήν Χωροφυλακήν. Και επιπλέον ... Η Ευρυδίκη «τυγχάνει φιλόνομος και δεν είναι ύποπτος». Και όλα αυτά το καλοκαίρι του 1949, όταν ήδη είχε κατασταλεί η ανταρσία στην Πελοπόννησο και ήδη τελείωνε και στον Γράμμο.


Του Στρατηγού Στανώτα: "Δυστυχώς η Πελοπόννησος και δη η Λακωνία, είχε το ατύχημα να διατηρή μίαν σοβαροτάτην τοιαύτην παρακρατικήν οργάνωσιν, η οποία ενώ μέχρι σήμερον ουδέν απολύτως συνεισέφερεν εις τον αγώνα, τουναντίον παρενέβαλε πλείστα όσα εμπόδια και απέβη κυριολεκτικώς μάστιξ της Λακωνίας διά των λεηλασιών, βιαιοπραγιών, του αναίτιου φόνου γερόντων και γυναικών και του εύκολου πλουτισμού των αρχηγών της".
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αφιέρωμα για την τρίχρονη εποποιία του ΔΣΕ (εκδόσεις Ριζοσπάστης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου