Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


Ο φοβερός χειμώνας 1941 -1942 άφησε σκελετωμένο αστικό πληθυσμό και τάφους,  τα παιδιά και οι γέροντες ( σε πρώτη φάση) θερίστηκαν από την ασιτία, μέσα σ αυτή την κατάσταση η εκκλησία στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων και όταν κάθε διαθέσιμο χρηματικό ή άλλο μέσο είχε εξαντληθεί, τότε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός έστειλε στον  Πατριάρχη Αλεξανδρείας την πιό κάτω επιστολή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Δαμασκηνός Παπανδρέου (1891-1949)Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.


Αθήνα 9 Απριλίου 1942Μακαριότατον Πατριάρχην Αλεξανδρείας

Κύριον Χριστοφορον

Αλεξάνδρειαν            Εκκλησία της Ελλάδος αγωνιζομένη υπέρ ανακουφίσεως ευσεβούς Ελληνικού Λαού εκ παντοίων υλικών στερήσεων παρούσης στιγμής ποιείται θερμήν έκκλησιν χριστιανικά και εθνικά αισθήματα Υμετέρας Θεοσώστου Μακαριότητος, παρακαλούσα όπως αναλάβει  Αυτή πρωτοβουλίαν ενδεδειγμένων  ενεργειών παρ Αιγυπτιώτη Ελληνισμώ και λοιπαίς αλλαχού ομογενείαις , ως και παντί ετέρω δυναμένω Ελλήνι , προς αγοράν και αποστολήν συντόμως και εν συνεχείαν τροφίμων ελληνικώ πληθυσμώ, στερουμένω μέσων συντηρήσεως περισσότερον άλλων λαών,  συνεπεία ανεπάρκειας παραγωγής και εφοδιασμού χώρας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Κατοχή, ουρά για συσίτιο (από το αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας).


            Εκκλησία της Ελλάδος , διαδηλούσα ενεργόν συμμετοχήν αυτής εν πρώτη γραμμή και πάσαις  δυνάμεσιν εις μέγα έργον υπέρ τέκνων αυτής , θέτει από τούδε  Υμετέραν διάθεσιν άπασαν περιουσίαν Ελληνικής Εκκλησίας ως και σύνολον κειμηλίων και ιερών σκευών ναών και μονών  Επικράτειας, έτι δε  σύμπας ο Ελληνικός Κλήρος παντός βαθμού  τιμαλφή αυτού και πολύτιμα ιερά άμφια προς οιανδήποτε  καθ Υμετέραν εκτίμησιν πρόσφορον εν προκειμένω χρήσιν.
            Πρωτοβουλία Υμετέρας Μακαριότητος, μέλλουσα τύχει ως πιστεύομεν ομοθύμου υποστηρίξεως αύτοθι και πανταχού ομογενών, θέλει συμπληρώσει ενδελεχή φιλάνθρωπον υπέρ Ελληνικού Λαού δράσιν ΔΕΣ  και λοιπών παραγόντων προς εξασφάλισιν στοιχειωδών όρων συντηρήσεως αυτού.

            Αρχαί κατοχής παρέσχον ήδη ανεπιφύλακτον συναίνεσιν δι αποστολήν ενταύθα  τροφίμων παντός είδους προς αποκλειστικήν διάθεσιν αυτών μεταξύ πάσχοντος πληθυσμού χώρας.

            Ανάγκη πραγμάτων επιβάλλει τονίσωμεν  Υμετέραν Μακαριότητα θερμήν παράκλησιν αδελφής Ελληνικής Εκκλησίας περί όσον ένεστι ταχεία , ευρείας και συνεχούς επισιτιστικής επικουρίας προς αυτήν.

            Ευχαριστούντες; Επί τούτοις Υμετέρα Μακαριότητι και ασπαζόμενοι  Αυτήν εν Χριστώ Αναστάντι, διατελούμεν αγαπητός εν Χριστώ  αδελφός και όλως πρόθυμοςΟ Αθηνών Δαμασκηνός.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ψάχνοντας για κάτι φαγώσιμο...στα σκουπίδια!


            Η έκκληση αυτή διαβιβάστηκε τηλεγραφικά μέσω της Ιταλικής πρεσβείας………….            Σε αυτή την δραματική έκκληση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού που προσέφερε ΟΛΗ την περιουσία της εκκλησίας για την επιβίωση του πεινασμένου Ελληνικού λαού ήρθε η πιο κάτω απάντηση:


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Χαράλαμπος Δανιηλίδης γεννήθηκε στη Μάδυτο της Ανατολικής Θράκης στις 17 Ιανουαρίου 1876. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων το 1900. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1899. Υπηρέτησε ως Γραμματέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (1900-1902). Το 1904 μετέβη στην Αλεξάνδρεια όπου το 1906 τοποθετήθηκε Πρωτοσύγκελος. Στις 3 Αυγούστου 1908 χειροτονήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Αλεξανδρείας Μητροπολίτης Αξώμης. Στις 30 Νοεμβρίου 1914 εξελέγη Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως. Στις 21 Ιουνίου 1939 εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Στις 16 Νοεμβρίου 1966 παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Εκοιμήθη στις 23 Ιουλίου 1967.

Αυτού Μακαριώτητα Κύριον Δαμασκηνόν

Αρχιεπίσκοπον ΑθηνώνΥμετέρα έκκλησις ελήφθη. Θα καταβληθή πάσα προσπάθεια δια τον άμεσον και ικανοποιητικόν επισιτιστικόν ανεφοδιοασμόν του Ελληνικού Λαού.

            Ελπίζομεν ότι θα δυνηθώμεν να υπερπηδήσωμεν τας δυσκολίας δια την προμήθειαν τροφίμων και την μεταφοράν αυτών.

Ουδεμία ανάγκη να διαθέσητε την περιουσίαν της Ελληνικής Εκκλησίας .

Ασπαζόμεθα αδελφικώς.Πατριάρχης Χριστόφορος.


Και η βοήθεια ήρθε μέσω του ΔΕΕ με τις πιέσεις που άσκησαν και οι Ορθόδοξες εκκλησίες της Ομογένειας. (επιφυλάσσομαι να παρουσιάσω με πιό τρόπο έγινε ο επισιτισμός των Ελλήνων).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Τα θύματα της εξαντλητικής πείνας είναι αμέτρητα.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ του Δημοσθένη Κούκουνα εκδόσεις  METΡON
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου