Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 5ο ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 


Πολύ ενδεικτικά παραθέτω κάποια συμβάντα ενδεικτικά του τι συνέβαινε λίγο πριν και μετά την εξόντωση της 3ης Μεραρχίας του ΔΣΕ Πελοποννήσου. Φανερώνουν γλαφυρά τις συνθήκες κατά την περίοδο του Εμφυλίου.

 


 

Από 5ο Τάγμα. Χωροφυλακής .

Προς υ.χ.κ. Αχαΐας

 

Αριθ Δ.Υ.

 

Αποστέλω συνοδεία τους κάτωθι συνεργάτας των συμμοριτών συλληφθέντων κατόπιν της κοινοποιηθείσης ονομαστικής καταστάσεως συνεργατών υπό της ΑΣΔΠ δια της υπ αρθμ 24693/365/ Α2 14-10-1948 διαταγής της οίτινες είχον ανάμιξιν επί κατοχής και αργότερον δεν επεδείξαντο εθνικόφρονα διαγωγήν ίνα εξετάζετε κατά την κρίσιν σας περί της δράσεώς των ενεργήσετε κατ αυτών τα δέοντα.

 1. Κουφής Ιωάννης του Σταύρου κάτοικος Σαγέικων
 2. Διαμαντόπουλος Κων του Βασιλείου κάτοικος Φράγκα
 3. Μπαλαλάς Νικόλαος του Ευσταθίου κάτοικος Μπούκουρα.
 4. Βασιλακόπουλουλος Παναγιώτης του Κων κάτοικος Δραγάνου.
 5. Δουραμάνης Κων/νος του Αντωνίου κάτοικος Δραγάνου.
 6. Δουραάνης Αντώνιος του Γεωργίου κάτοικος Δραγάνου.

 

* * *

 

 

Προς ΣΤΓ 913 τη 1/1/49

Αριθ 1 Την υ.χ.κ. Αχαΐας

 

Αποστέλονται υπό συνοδείαν οι κάτωθι κρατούμενοι συλληφθέντες δυνάμη της κοινοποιηθήσεις καταστάσεως κομμ/στων και κατά πληροφορίας ότι είχον κατά την κατοχήν ανάμιξιν εις το ΕΑΜ  αργότερον όμως δεν επεδείξαντο εθνικόφρονα διαγωγήν αλλά ύποπτον τοιαύτην

 1. Αθανασία σύζυγος Ανδρέα Γαλάνη (σύζυγος της συμ) Καγκάδι.
 2. Δήμητρα σύζυγος Χαραλ Κεφαλά (υιός συμμορίτη) Καγκάδι
 3. Χαράλαμπος Κεφαλάς (υιός συμμορίτη) Καγκάδι.
 4. Γεωρηόπουλος ή Αριστόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου Σύνδεσμος πληροφοριοδότης Καγκάδι
 5. Ανδρέας Παναγ Τσίριγος  σύνδεσμος πληροφοριοδότης Καγκάδι.
 6. Τσάκωνας Ανδρέας του Χρήστου (στρατωτικός υπεύθυνος) Καγκάδι.
 7. Μαντζουράνης Ανδρέας του (πληροφοριοδότης) Καγκάδι
 8. Θανασάς θεόδωρος του (ύποπτος κομ/στης) Ριόλον
 9. Πρεβεζάνος Ιωάννης του Μιχ (εγγεγραμμένος εις κατάστασιν) Ριόλον.
 10. Οικονομόπουλος Παναγ του Γεωργ (εγγεγραμμένος εις κατάστασιν) Ριόλον.
 11. Πέπας Δημ του (ύποπτος κομ.) Ριόλον.
 12. Κουτσούκος Ιωάννης του (ύποπτος κομ.) Ριόλον.
 13. Κουτσούκος Παν του (ύποπτος κομ.) Ριόλον
 14. Σαγιά Μελπομένη (ύποπτος κομ. Ριόλον.

 

 * * *

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Γυναίκα ελέγχεται από την χωροφυλακή σχετικά με την βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

 

ΣΤΓ913 τη  3/1/1949

Αριθ 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ

Προς τους κατοίκους

Περί ελέγχου των κινήσεων αυτών.

Απαγορεύεται η κίνησις την ημέραν άνευ αδείας και την νύχτα τελείως. Ποίμνια εντός ακτίνος 500 μέτρων από το χωρίον…. κλπ

 

 * * *

 

 

ΣΤΓ 913 1/1/49

ΑΡΙΘ 3

Προκήρυξις προς συμμορίτας

Να παραδοθούν διότι ο αγώνας εναντίον των άρχισε εγγυόμεθα την ζωήν των….. κλπ

 

 * * *

 

 

 

Αριθμ 4

ΣΤΓ 913 4/1/49

 

Προς τον υπον Μπαλόπουλον Παν

Όπως ενεργήσητε ένορκον προανάκρισιν κατά του συλληφθέντος την 2/1/1949 συμμορίτου Σπηλιοπούλου Κων του Γεωργίου εκ το χωρίου Αναστάσοβα Καλαβρύτων ετών 19 συνελλήφθη εις Βαλίτσες Αχαΐας υπό ανδρών της ομάδος του υπεν Μιχαλάκη.

 

 

 * * *

 
 

ΣΤΓ 913 τη 4/1/49

Αριθμ 5

Προς 9ην Μεραρχίαν /Α1

Κοινοποίηση ΑΔΧΑΕ

Έκθεσις επί της διεξαχθείσης επιχειρήσεως εις τας διαβάσεις Βαλιτσών κάτω Σριμαλέικα την 2/1/49 και 3/1/49 (λεπτομερής έκκθεσις έμεινε στο αρχείον).

 

* * *

 

ΣΤΓ 913 τη 4/1/49

Αριθμ 6

Προς υ.χ. Κάτω Αχαΐας

Απεστάλη συνοδεία μετ εκθέσεως συλλήψεως ο λιποτάκτης του 581 ΤΠ 1ος λόχου VIII μεραρχίας στρατιώτης Αμαξάς Χρύσανθος (νόθος) κάτοικος Μιχόι συλληφθείς εν Μιχόι την 4/1/48.

 

* * *

ΣΤΓ 913 τη 4/1/49

Αριθμ 7

Προς την ΥΧ Κ. Αχαΐας

 

Απεστάλη συνοδεία ο ιδιώτης Δριμάλας Γεώργιος του Ηλία ετών 45 κάτοικος Κεφαλέικων κατηγορουμένου επί ληστείαν διεπραχθήσαν τη 8/11/48 εις το χωρίον του εις βάρος (δυσανάγνωστο) 1) Ταπεινού Χρίστου 2) Παπαζαφείρη Πέτρου κατοίκων Κεφαλέικων  συνελήφθη εις χωρίον του τη 2/1/49.

 

* * *

 

Από 5ο Τ.Χ.

Προς ΥΧ Κάτω Αχαΐας ημ 4/1/49

Κοινοποίησιν 9η Μεραρχίαν

Αριθ 8

 

Αποστέλλονται υπό συνοδεία οι κάτωθι συνεργάται κλπ των συμμοριτών:

1)     Δριμάλας Νικόλαος του Ηλία ετών 28 κάτοικος Κεφαλέικα – τυγχάνει σύνδεσμος και πληροφοριοδότης των συν και συνελλήφθη εις το χωρίον του την 1/1/49

2)     Σωτηρόπουλος Μαρίνος του Νικόλαου ετών 44

3)     Τζουμάνης Ευστάθιος του Βασιλείου ετών 26 κάτοικοι αμφότεροι Σανταμερίου – συνελήφθησαν την 2/1/49 εις αγροτικήν θέσιν Σανταμερίου ένθα ετράπησαν εις φυγήν επί τη θέα τμήματός μας, εμπεσούντες εις χείρας ετέρου τμήματός μας αντιστρόφως κινουμένου, κατεβαίνοντες προφανώς να ειδοποιήσωσιν πλησίον ευρισκομένους συμμορίτας περί της εμφανίσεώς μας.

4)     Παναγόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου κάτοικος Μιχίο (πρόεδρος της αυτοδιοικήσεως Μιχόι συνελλήφθη την 3/1/49)

5)     Μιχαλόπουλος Χρίστος του Γεωργίου ετών 32 κάτοικος Μιχόι συνελλήφθη την 2/149 εν Μιχόι διότι τυγχάνει αγροφύλαξ των συμμοριτών εν τω χωρίω του διορισθείς υπ αυτών.

6)     Αμαξάς Παναγιώτης του Χρυσάνθου ετών 36 κάτοικος Μιχόι συνελλήφθη την 2/1/49 εν  Μιχόι διότι: τυγχάνει στρατιωτικός υπεύθυνος των συμμοριτών εν τω χωρίω του.

7)     Μητρόπουλος Βασίλειος του Ιωάννου ετών 25 κάτοικος Μιχόι συνελήφθηεν Μιχόι την 3/1/49 διότι ήτο σύνδεσμος των συμμοριτών με ειδικοτέραν χρήσιν τηλεβόα.

8)     Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος  του Αντωνίου κάτοικος Βερούχον (Σπάτα) επανελήφθη την 4/1/49 εν Μιχόι διότι μετείχε της λαϊκής ασφαλείας των συμμοριτών.

Άπαντες οι ανωτέρω προσέφερον θετικάς υπηρεσίας εις τους συμμορίτας και μεγάλην ζημίαν εις τον εθνικός αγώνα διότι αποτέλουν την αυτοάμυνα των συμμοριτών εις την περιοχήν υπό του πέπλου οι περισσότεροι του εθνικόφρονος πολίτου, δι ο και δέον να εκτοπισθώσιν ούτοι επί μακρότερον χρόνου από τους δεδηλωμένους αριστερούς

Ο Διοικητής του  τάγματος

Βορδώνης Γεώργιος

Ταγματάρχης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...