Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Το βιβλίο του P. E. Bordeaux.

Ο οργανωτής του Ελληνικού στρατού στην Μακεδονία κατά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο  P. E. Bordeaux στο βιβλίο του αναφέρει :

«… κατά εκατοντάδας, κατά χιλιάδας Μικρασιάται ανταπεκρίθησαν εις την πρόσκλησιν της στρατεύσεως.

Άνδρες ώριμοι, νεαροί και ενίοτε έφηβοι διέφυγον με μεγάλους κινδύνους δι αυτούς και τους οικείους των και με λέμβους έφτασαν εις τας νήσους και από εκεί εις τας Αθήνας καταταγέντες εις τον στρατόν.

Εύρισκον μακράν την επί τινας εβδομάδας απαραίτητον εκπαίδευσιν των προτού καταστή δυνατόν να αποσταλούν εις το μέτωπον.

Είδομεν ότι προήρχοντο όχι μόνον εκ των πόλεων της Μικρασιατικής ακτής, αλλά και εκ χωρίων του εσωτερικού, εκ των οποίων μερικοί δεν εγνώριζον ούτε λέξιν Ελληνικήν!

Ενεπνέοντο από λαμπρόν ενθουσιασμόν, ζωηρότητα και δραστηριότητα….»

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ τόμος Α του Σ. Ι. Καργάκου εκδόσεις realnews

 

 Colonel Bujac. Les Campagnes de l'armée hellénique 1918-1922. Préface du général P. E. Bordeaux

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...