Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟ 1945Παραθέτω μια επιστολή του Προέδρου της Λέσχης Φιλελευθέρων προς τον Πρωθυπουργό, λίγο μετά το τέλος των Δεκεμβριανών, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω τον όποιο σχολιασμό είναι ολοφάνερο το δράμα που ζούσε η Ελλάδα μετά την Βάρκιζα.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Σύνορα το 1945.   Ένα ιερέας μιλά στους στρατιώτες του Εθνικού Στρατού.
(Αρχείο Corbis).

Σέρρες 24-5-1945
Προς
Το Πολιτικόν Γραφείον κ Πρωθυπουργού και Υπουργείον Εσωτερικών
Αθήνας


Η επικρατούσα κατάστασις ασφαλείας εις την ύπαιθρον εσχάτως ιδία εμφανίζει παντελώς το Κράτος ανίσχυρον να αντιμετωπίσει τα λαμβάνοντα χώραν θλιβερά έκτροπα προκαλούντα την δεδικαιολογημένην αγανάκτησιν και απογοήτευσιν του δοκιμαζομένου λαού της υπαίθρου του Νομού μας.Σωρείαι καθ εκάστην ληστειών, ζωοκλοπών, εκβιασμών και πάσης φύσεως εγκλημάτων ουδαμώς αντιμετωπίσθησαν μέχρι τούδε αποτελεσματικώς παρά των αρχών παρά τας προς ταύτα καταβαλλόμενας προσπαθείας εκ μέρους των.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Σέρρες. Η πρώτη Κυριακή του Πάσχα 1944 (μουσικοδιδάσκοαλος Βόικος Μ) από το αρχείο του Φακά Θ .


Η μέχρι της σήμερον απουσία της χωροφυλακής μόνης ικανής να επιβάλη την τάξιν επιτείνει την αναρχίαν εις ο σημείον δεν έχουν φθάσει τα πράγματα απειλείται η ομαδική κάθοδος των χωρικών εις τας πόλεις επί μεγίστη ζημία υπό τας παρούσας μάλιστα συνθήκας και της Εθνικής Οικονομίας και των Εθνικών συμφερόντων.
Το κόμμα των Φιλελευθέρων Νομου Σερρών αποτελουν την πλειοψηφίαν των κατοίκων του Νομού Σερρών, αποδοκιμάζει τα λαμβάνοντα χώραν έκτροπα εμφανίζοντα το Κράτος αναρχούμενον, διαμαρτύρεται εντόνως δια την παρατηρουμένην απάθειαν των υπευθύνων προς αντιμετώπισιν της σοβαράς ταύτης καταστάσεως καίτοι έχει πλήρη επίγνωσιν των δυσχαιρειών προς ας αντιπαλαίει το Κράτος, και παρακαλεί να διαταχθώσιν αι αρμόδιαι Αρχαί και εντείνωσι τας προσπαθείας των προς επιβολήν του Κράτους του Νόμου, και αποσταλεί τάχιστα ικανή δύναμις Χωροφυλακής προς αποτροπήν θλιβερωτέρων γεγονότων και αποκατάστασιν του εκλείποντος αισθήματος της ασφαλειας.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος Λέσχης Φιλελευθέρων
ΤΥΔια την αντιγραφήν
Αθήναι τη 4-6-45
Διεύθυνσις Ασφαλείας
ΤΣΥΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Συμφωνία της Βάρκιζας δεν έφερε την ειρήνευση σε κανένα σημείο της Ελληνικής επικρατείας.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ εκδόσεις ΔΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...