Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ταγματασφαλίτης φρουρεί απαγχονισμένο Έλληνα πατριώτη κατά την διάρκεια της κατοχής.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Αριθμ ΑΠ 195
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Επί αποδείξει κοινοποίησις δια
Του Ταγ/χου Πεζ. Τσιτσεκλή Αντωνίου

ΔΙΑΤΑΓΗ


Ι. Κατόπιν της μη συμμορφώσεως σας προς τας επανειλημμένας διαταγάς της Εθνικής Κυβερνήσεως (ΕΚ) περί διαλύσεως των Ταγμάτων Ασφαλείας και προς πρόληψιν σοβαροτάτων συνεπειών εις βάρος υμών, των Αξ/κών και οπλιτών εξ ενεργειών, αι οποίαι θ απεσκόπουν εις την διασάλευσιν της τάξεως εντέλλομαι τα κάτωθι από τούδε προκειμένου ν αρχίση αμέσως η εκτέλεσις των διαταγών της ΕΚ και του Διοικητή των Συμμαχικών Στρατευμάτων Ελλάδος (ΣΣΕ) Στρατηγού ΣΚΟΜΠΙ (αρ 133/201/19-9-44 διαταγή).

1.      Ανακαλέσατε αμέσως τας Φρουράς εις οιονδήποτε σημείον της Πόλεως και αν ευρίσκονται, αναλαμβανομένων τούτων υπό της Χωροφυλακής συμφώνως ταις διαταγαίς του.

2.      Η δύναμις των Ταγμάτων Ασφαλείας θα συγκεντρωθή αμέσως εις τους εν ΓΟΥΔΙ Στρατώνας σας και θα παραμείνη εν αυστηρά επιφυλακή υπό προσωπικήν ευθύνην ημών και των Στελεχών εν αναμονή διαταγών μου.

ΙΙ. Θεωρώ περιττόν να τονίσω και ελπίζω να πρυτανεύση η λογική και ότι δεν θα ευρεθώ εις την ανάγκην να λάβω σκληρά μέτρα δια την εκτέλεσιν των διαταγών της ΕΚ και του Διοικητού των Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος  Στρατηγού ΣΚΟΜΠΙ.


Ωρα 21.30 Εν Αθήναις τη 11 Οκτωβρίου 1944
Ο Στρατιωτικός Διοικητής  ΤΣΥ
ΠΑΝ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ


Παραλήπται
-          Δ/της Ταγμάτων Ασφαλείας.


Κοινοποίησις
-          Επιτελείον Γρ ΙΙΙ
-          Αρχηγείον Χωρ/κής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Εκπαίδευση Ταγμάτων Ασφαλείας από Γερμανούς της Βερμαχτ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ του ΓΕΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου