Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


Αθήνα 9 Απριλίου 1942

Μακαριότατον Πατριάρχην Αλεξανδρείας
Κύριον Χριστοφορον
Αλεξάνδρειαν

 
 
 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέου, (1891-1949) υπήρξε κορυφαία εκκλησιαστική και πολιτική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας.   Διετέλεσε Αριεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (Ιούλιος 1922 - Μάιος 1949) Αντιβασιλέας και Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ήταν ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών με το όνομα αυτό και ο 11ος από της ανακήρυξης της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος.
 

Εκκλησία της Ελλάδος αγωνιζομένη υπέρ ανακουφίσεως ευσεβούς Ελληνικού Λαού εκ παντοίων υλικών στερήσεων παρούσης στιγμής ποιείται θερμήν έκκλησιν χριστιανικά και εθνικά αισθήματα Υμετέρας Θεοσώστου Μακαριότητος, παρακαλούσα όπως αναλάβει Αυτή πρωτοβουλίαν ενδεδειγμένων ενεργειών παρ Αιγυπτιώτη Ελληνισμώ και λοιπαίς αλλαχού ομογενείαις , ως και παντί ετέρω δυναμένω Ελλήνι , προς αγοράν και αποστολήν συντόμως και εν συνεχείαν τροφίμων ελληνικώ πληθυσμώ, στερουμένω μέσων συντηρήσεως περισσότερον άλλων λαών, συνεπεία ανεπάρκειας παραγωγής και εφοδιασμού χώρας.





Εκκλησία της Ελλάδος , διαδηλούσα ενεργόν συμμετοχήν αυτής εν πρώτη γραμμή και πάσαις δυνάμεσιν εις μέγα έργον υπέρ τέκνων αυτής , θέτει από τούδε Υμετέραν διάθεσιν
άπασαν περιουσίαν Ελληνικής Εκκλησίας ως και σύνολον κειμηλίων και ιερών σκευών ναών και μονών Επικράτειας, έτι δε σύμπας ο Ελληνικός Κλήρος παντός βαθμού τιμαλφή αυτού και πολύτιμα ιερά άμφια προς οιανδήποτε καθ Υμετέραν εκτίμησιν πρόσφορον εν προκειμένω χρήσιν.

Πρωτοβουλία Υμετέρας Μακαριότητος, μέλλουσα τύχει ως πιστεύομεν ομοθύμου υποστηρίξεως αύτοθι και πανταχού ομογενών, θέλει συμπληρώσει ενδελεχή φιλάνθρωπον υπέρ Ελληνικού Λαού δράσιν ΔΕΣ και λοιπών παραγόντων προς εξασφάλισιν στοιχειωδών όρων συντηρήσεως αυτού.

Αρχαί κατοχής παρέσχον ήδη ανεπιφύλακτον συναίνεσιν δι αποστολήν ενταύθα τροφίμων παντός είδους προς αποκλειστικήν διάθεσιν αυτών μεταξύ πάσχοντος πληθυσμού χώρας.
Ανάγκη πραγμάτων επιβάλλει τονίσωμεν Υμετέραν Μακαριότητα θερμήν παράκλησιν αδελφής Ελληνικής Εκκλησίας περί όσον ένεστι ταχεία , ευρείας και συνεχούς επισιτιστικής επικουρίας προς αυτήν.

Ευχαριστούντες; Επί τούτοις Υμετέρα Μακαριότητι και ασπαζόμενοι Αυτήν εν Χριστώ Αναστάντι, διατελούμεν αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και όλως πρόθυμος

Ο Αθηνών Δαμασκηνός.
 
 




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο κατά κόσμον Χαράλαμπος Δανιηλίδης γεννήθηκε στη Μάδυτο της Ανατολικής Θράκης στις 17 Ιανουαρίου 1876. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων το 1900. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1899. Υπηρέτησε ως Γραμματέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (1900-1902). Το 1904 μετέβη στην Αλεξάνδρεια όπου το 1906 τοποθετήθηκε Πρωτοσύγκελος. Στις 3 Αυγούστου 1908 χειροτονήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Αλεξανδρείας Μητροπολίτης Αξώμης. Στις 30 Νοεμβρίου 1914 εξελέγη Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως. Στις 21 Ιουνίου 1939 εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Στις 16 Νοεμβρίου 1966 παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Εκοιμήθη στις 23 Ιουλίου 1967.

     




Η έκκληση αυτή διαβιβάστηκε τηλεγραφικά μέσω της Ιταλικής πρεσβείας………….

Σε αυτή την δραματική έκκληση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού που προσέφερε ΟΛΗ την περιουσία της εκκλησίας για την επιβίωση του πεινασμένου Ελληνικού λαού ήρθε η πιο κάτω απάντηση:

Αυτού Μακαριώτητα Κύριον Δαμασκηνόν
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών

Υμετέρα έκκλησις ελήφθη. Θα καταβληθή πάσα προσπάθεια δια τον άμεσον και ικανοποιητικόν επισιτιστικόν ανεφοδιοασμόν του Ελληνικού Λαού.
Ελπίζομεν ότι θα δυνηθώμεν να υπερπηδήσωμεν τας δυσκολίας δια την προμήθειαν τροφίμων και την μεταφοράν αυτών.
Ουδεμία ανάγκη να διαθέσητε την περιουσίαν της Ελληνικής Εκκλησίας .
Ασπαζόμεθα αδελφικώς.

Πατριάρχης Χριστόφορος.


Έτσι δίνει την περιουσία της η Εκκλησία, εσείς ρε πολιτικά τρωκτικά θέλετε την τελευταία οικονομική εφεδρεία του λαού και του Έθνους για να την ενθηλακώσετε και να την αποθησαυρίσεται στις καταθέσεις σας στην Ελβετία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου