Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ

Σε βιβλίο που εκδόθηκε το 1904 και αφορά την  Σουηδία περιγράφεται με θαυμασμό για το Βραβείο Νομπέλ, έχει ιδιαιτέρα αξία η περιγραφή διότι, το βραβείο είχε μόλις αρχίσει να λειτουργεί.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Alfred Bernhard Nobel.

«Μεταξύ των Σουηδών επιστημόνων όσοι εδόξασαν την πατρίδα ων, κατέχει εξαιρετικήν θέσιν ο Αλφρέδος Νοβέλ (1833-1896) και δια την επιστημονικήν του αξίαν και δια την εκτάκτως ευγενή και ευεργετικήν διάθεσιν της μεγάλης περιουσίας του.
            Ο Νοβέλ ανήκει εις οικογένειαν εφευρετών. Ο πατήρ του ήτο ο εφευρέτης της νιτρογλυκερίνης, δύο δε αδελφοί του ίδρυσαν εις τα παράλια της Κασπίας θαλάσσης, εις την πόλιν Βακού, την βιομηχανίαν του πετρελαίου, την πλέον κολοσσιαίαν ίσως των επιχειρήσεων όσαι επέτυχαν κατά τον 19ον αιώνα .
            Ο Αλφρέδος εφημίσθη ζων ως εφευρέτης της δυναμίτιδος, εδοξάσθη δε μετά θάνατον δια των διαγωνισμάτων, τα οποία ώρισε δια της διαθήκης του.
            Ολόκληρον την περιουσίαν του, ανερχομένην εις 40.000.000 φράγκων χρυσών, αφιέρωσεν όχι αποκλειστικώς εις την πατρίδα του, αλλά προς ωφέλειαν ολοκλήρου της ανθρωπότητος.


             Ώρισε να διαιρείται εις πέντε μερίδια το ετήσιον εισόδημα. Ανά εν πέμπτον δίδεται ως βραβείον εις εκείνους, οι οποίοι έκαμαν την μεγαλυτέραν εφεύρεσιν ή ανακάλυψιν εις τας φυσικά επιστήμας και εις την χημείαν. Δια του τρίτου πέμπτου βραβεύεται ο διακριθείς δια την μεγαλυτέραν ανακάλυψιν εις την φυσιολογίαν ή την ιατρικήν, δια δε του τέταρτου ο γράψας το καλλίτερον και ευγενέστερον φιλολογικόν έργον. Το πέμπτον επί τέλους βραβείον απονέμεται εις τον μάλλον συνεργήσαντα δια να επικρατήση επί γης ομόνοια και ειρήνη.
            Τα βραβεία δίδονται – άνευ διακρίσεως εθνότητος – τα μεν πρώτα τέσσαρα υπό των σχετικών ακαδημιών και επιστημονικών σωματείων της Στοκχόλμης, το δε τελευταίον υπό πενταμελούς επιτροπής την οποίαν εκλέγει η Σουηδική βουλή. Έκαστον βραβείον ανέρχεται εις διακοσίας χιλιάδας χρυσών φράγκων, τα δε περισσεύματα του ετησίου εισοδήματος, μετά την αφαίρεσιν των δαπανών, χρησιμοποιούνται προς στερέωσιν ή αύξησιν του κεφαλαίου. 
 

Η λειτουργία του κληροδοτήματος ήρχισε το έτος 1901 . Κατά πόσον τα διδόμενα αριστεία θα συντελέσουν εις την πρόοδον της επιστήμης -  κατά πόσον δια του τελευταίου θα εξασφαλισθή η παγκόσμιος ειρήνη, είναι δύσκολον να προμανεύσει τις από τούδε. Αλλά το ύψος ιδεών και αισθημάτων το υπαγόρευσαν εις τον έξοχον Σουηδόν την ευγενή αυτήν χρησιμοποίησιν του πλούτου του τιμά και αυτόν και την πατρίδα του.  Αντανακλάται δε εις αυτήν και η πρόσθετος τιμή, ότι αυτή απονέμει εις τους εργαζόμενους καθ όλον τον κόσμον υπέρ της προόδου και της ευημερίας της ανθρωπότητος τα μεγαλείτερα βραβεία εξ όσων ποτέ δια τοιούτους σκοπούς ωρίσθησαν».
            Διατηρήθηκε η ορθογραφία και η γλώσσα του πρωτότυπου.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          ΣΟΥΗΔΙΑ του Δ ΒΙΚΕΛΑ εκδόσεις του συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου